------------------------------------------------------------------------
-- The Agda standard library
--
-- Some derivable properties
------------------------------------------------------------------------

open import Algebra

module Algebra.Props.DistributiveLattice
     {dl₁ dl₂} (DL : DistributiveLattice dl₁ dl₂)
     where

open DistributiveLattice DL
import Algebra.Props.Lattice
private
 open module L = Algebra.Props.Lattice lattice public
  hiding (replace-equality)
open import Algebra.Structures
import Algebra.FunctionProperties as P; open P _≈_
open import Relation.Binary
import Relation.Binary.EqReasoning as EqR; open EqR setoid
open import Function
open import Function.Equality using (_⟨$⟩_)
open import Function.Equivalence using (_⇔_; module Equivalence)
open import Data.Product

∨-∧-distrib : _∨_ DistributesOver _∧_
∨-∧-distrib = ∨-∧-distribˡ , ∨-∧-distribʳ
 where
 ∨-∧-distribˡ : _∨_ DistributesOverˡ _∧_
 ∨-∧-distribˡ x y z = begin
  x y z     ≈⟨ ∨-comm _ _ 
  y z x     ≈⟨ ∨-∧-distribʳ _ _ _ 
  (y x) (z x) ≈⟨ ∨-comm _ _ ∧-cong ∨-comm _ _ 
  (x y) (x z) 

∧-∨-distrib : _∧_ DistributesOver _∨_
∧-∨-distrib = ∧-∨-distribˡ , ∧-∨-distribʳ
 where
 ∧-∨-distribˡ : _∧_ DistributesOverˡ _∨_
 ∧-∨-distribˡ x y z = begin
  x (y z)        ≈⟨ sym (proj₂ absorptive _ _) ∧-cong refl 
  (x (x y)) (y z)  ≈⟨ (refl ∧-cong ∨-comm _ _) ∧-cong refl 
  (x (y x)) (y z)  ≈⟨ ∧-assoc _ _ _ 
  x ((y x) (y z))  ≈⟨ refl ∧-cong sym (proj₁ ∨-∧-distrib _ _ _) 
  x (y x z)      ≈⟨ sym (proj₁ absorptive _ _) ∧-cong refl 
  (x x z) (y x z) ≈⟨ sym $ proj₂ ∨-∧-distrib _ _ _ 
  x y x z       

 ∧-∨-distribʳ : _∧_ DistributesOverʳ _∨_
 ∧-∨-distribʳ x y z = begin
  (y z) x  ≈⟨ ∧-comm _ _ 
  x (y z)  ≈⟨ ∧-∨-distribˡ _ _ _ 
  x y x z ≈⟨ ∧-comm _ _ ∨-cong ∧-comm _ _ 
  y x z x 

-- The dual construction is also a distributive lattice.

∧-∨-isDistributiveLattice : IsDistributiveLattice _≈_ _∧_ _∨_
∧-∨-isDistributiveLattice = record
 { isLattice  = ∧-∨-isLattice
 ; ∨-∧-distribʳ = proj₂ ∧-∨-distrib
 }

∧-∨-distributiveLattice : DistributiveLattice _ _
∧-∨-distributiveLattice = record
 { _∧_          = _∨_
 ; _∨_          = _∧_
 ; isDistributiveLattice = ∧-∨-isDistributiveLattice
 }

-- One can replace the underlying equality with an equivalent one.

replace-equality :
 {_≈′_ : Rel Carrier dl₂} 
 (∀ {x y} x y x ≈′ y) DistributiveLattice _ _
replace-equality {_≈′_} ≈⇔≈′ = record
 { _≈_          = _≈′_
 ; _∧_          = _∧_
 ; _∨_          = _∨_
 ; isDistributiveLattice = record
  { isLattice  = Lattice.isLattice (L.replace-equality ≈⇔≈′)
  ; ∨-∧-distribʳ = λ x y z to ⟨$⟩ ∨-∧-distribʳ x y z
  }
 } where open module E {x y} = Equivalence (≈⇔≈′ {x} {y})