Denna webbsida fungerar både som kurs-PM och som medium för distribution av information gällande kursen. Informationen kommer att uppdateras under kursens gång, så besök webbsidan regelbundet . För allmän information om kursen konsultera kursens hemsida på Studieportalen.

2016-01-08 UPPSAMLING, laborationer: Fredagen 15/1, 8.00-11.45 har vi ett extra laborationstillfälle för er som ännu inte godkänts. Ingen bokning behövs, det är bara att gå dit!.

2015-12-07: "drMemory" finns nu på resurssidan.

2015-11-10: Lab PM, uppgift 1.1 finns inte (leta inte efter den...)

Time Edit: Övning för grupp D, ska vara onsdagstiden.

Resurssidan har uppdaterats med kompletterande material.

Personal

Examinator och föreläsare: Roger Johansson

Föreläsare: Ulf Assarsson

Övningsledare: Daniel Toom

Laborationschef: Johan Olofsson

Handledare: Johan Olofsson, Andreas F Wieden, Dan Dolonius, Sverker Rasmusen.

Detaljerad kontaktinformation hittar du här.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, demonstrationsövningar, konsultationspass, simulatorövningar och laborationer.

Föreläsningar och demonstrationsövningar sker i storgrupp och ägnas åt att förmedla nödvändiga grundläggande teoretiska kunskaper i ämnet, och genom demonstrationer ge exempel på hur teorin tillämpas.

Konsultationspassen sker också i storgrupp och skall ses som ett komplement till föreläsningarna. Ofta ägnar man en inledande del av passen åt att gå igenom saker i kursen som inte är direkt relaterat till den grundläggande teorin, t ex kurshemsidor, PingPong och programvara för simulatorer. Under resten av passen varvas räkneexempel för den teori som avhandlats vid föreläsningarna med frågestund där studenten kan ställa frågor till föreläsaren om kursens innehåll, t ex sådant som man inte har förstått från föreläsningarna.

Simulatorövningarna sker i mindre grupper och ägnas åt att utföra det arbete som anvisas som självverksamhet i veckoplaneringarna och förberedelsearbete för laborationerna. Vid simulatorövningarna kan man också fråga handledarna om sådant i kursen som man inte har förstått.

Fem obligatoriska laborationer skall utföras i främst grupper om två studenter.  Laborationerna startar i läsvecka 3 .

Aktuellt och detaljerat schema för ovanstående aktiviteter hittar du i TimeEdit.


Syfte och mål

Kursens syfte är att vara en introduktion till konstruktion av små inbyggda system och att ge en förståelse för hur imperativa styrstrukturer översätts till assembler samt för de svårigheter som uppstår vid programmering av händelsestyrda system med flera indatakällor.

Kursen innehåller moment som låter eleven konstruera större och större programblock i assembler och C. Resultatet blir ett "tidsdelningssystem" för två parallella processer. Processerna styr en borrmaskin och en sifferindikator för tid- och temperaturvisning.

Första delen av kursen koncentreras kring programutveckling i assemblerspråk. Därefter inhämtas grunderna för programmering i C. Slutligen kombineras programutveckling i C och assembler.

I pedagogiskt syfte används en enkel borrmaskin och traditionella in- utmatningsenheter som tangentbord och sifferindikatorer. Utrustningen används tillsammans med en mikrodator (68HC12). Allt finns tillgängligt både i form av maskinvara och som enheter i en simulator. Utrustningen används både för C- och assemblerprogrammering.

 

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

·         skriva enkla assemblerprogram med användande av den valda arkitekturens instruktionsuppsättning.

·         skriva enkla C-program med användande av programspråkets datatyper och styrstrukturer.

·         beskriva motsvarigheten i assembler till typiska programstrukturer i C.

·         utnyttja de i kursen använda verktygen för programutveckling på ett adekvat sätt.

·         konstruera system innefattande olika typer av undantag (interna undantag, avbrott, återstart).

·         beskriva och exemplifiera några olika typer av digitala kringkomponenter och deras användning.

Examination

Kursens innehåll examineras medelst en skriftlig tentamen på hela kursen (4,5 hp) samt en uppsättning laborationsuppgifter (3 hp).

Betyg (U, 3-5) ges baserat på tentamensresultat. För godkänt slutbetyg (3-5) i kursen fordras godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationsuppgifter.

Kurslitteratur

Program (Windows) som används i kursen, finns såväl i STUDAT-datorer som i laborationssalar, du rekommenderas också installera dem på egna datorer du använder för dina studier.

Följande kurslitteratur används, observera att övervägande delen är på elektronisk form:

Utöver ovanstående används följande material som du kan ladda ner från resurssidan. Där hittar du också länkar till programdistributioner och annat material på elektronisk form.

Kursutvärdering

Ett sätt att påverka kvaliteten och innehållet i din utbildning är att delta i kursutvärderingen i samband med varje kurs. Dina erfarenheter som student är nödvändig för att kurserna Chalmers ger ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

Studentrepresentanter:

  •  
FREDRIK BURHÖI BENGTSSON  (freb@student.chalmers.se)
  •  
FILIP HALLQVIST (filhallq@student.chalmers.se)
  •  
ANTON INGVARSSON (ianton@student.chalmers.se )
  •  
FILIP SLOTTNER SEHOLM (seholm@student.chalmers.se)
  •  
OLIVER TUNBERG (olivert@student.chalmers.se)

Läs mer om kursutvärderingsprocessen på Chalmers här.