price :: Float -> Float
price v
|v <= 10 = 3.5*v
|v <= 20 = 5+3*v
|otherwise = 15+2.5*v