Digital och datorteknik - LEU431

  7,5 hp, läsperiod 1-2, 2015/16

Denna webbsida fungerar både som kurs-PM och som medium för distribution av information gällande kursen. Informationen kommer att uppdateras under kursens gång, så besök webbsidan regelbundet (eller följ vår Twitterprofil). För allmän information om kursen vänligen konsultera kursens hemsida på Studieportalen.

Nyheter

 

Personal

Examinator och föreläsare: Jan Jonsson

Laborationschef: Lennart Hansson

Handledare: Anton Ekberg, Daniel Svensson, Andreas F Wieden och Victor Neugebauer.

Detaljerad kontaktinformation hittar du här.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, konsultationspass, simulatorövningar och laborationer.

Föreläsningarna sker i storgrupp och ägnas åt att förmedla nödvändiga grundläggande teoretiska kunskaper i ämnet, och genom demonstrationer ge exempel på hur teorin tillämpas.

Konsultationspassen sker också i storgrupp och skall ses som ett komplement till föreläsningarna. Ofta ägnar man en inledande del av passen åt att gå igenom saker i kursen som inte är direkt relaterat till den grundläggande teorin, t ex kurshemsidor, PingPong och programvara för simulatorer. Under resten av passen varvas räkneexempel för den teori som avhandlats vid föreläsningarna med frågestund där studenten kan ställa frågor till föreläsaren om kursens innehåll, t ex sådant som man inte har förstått från föreläsningarna.

Simulatorövningarna sker i mindre grupper och ägnas åt att utföra det arbete som anvisas som självverksamhet i veckoplaneringarna och förberedelsearbete för laborationerna. Vid simulatorövningarna kan man också fråga handledarna om sådant i kursen som man inte har förstått.

På laborationerna ges vissa praktiska erfarenheter av digitala kretsars funktion, en enkel dators konstruktion och instruktionsuppsättning samt programmering i assemblerspråk. En laborant som själv har tänkt igenom och löst alla uppgifter lyckas normalt bra vid tentamen. Fyra obligatoriska laborationer skall utföras i främst grupper om två studenter. De två första laborationerna utförs under läsperiod 1 och de två sista under läsperiod 2. Laborationerna startar i läsvecka 4 i läsperiod 1.

Aktuellt och detaljerat schema för ovanstående aktiviteter hittar du i TimeEdit.

Syfte och mål

Digital- och datorteknik är en grundläggande kurs i ämnesområdet, som ges i årskurs 1 på högskoleingenjörsutbildningen för programmen TIDAL, TIELL och TIMEL. Kursen syftar till att ge den studerande grundläggande förståelse för digital teknik och datorteknik, som är fundamentala i modernt ingenjörsarbete, och skall även förbereda för senare kurser.

After avslutad kurs skall studenten kunna

Kursen omfattar följande områden:

Viktiga tidpunkter

 •  
Mån  31 aug Första föreläsning, lp1, 10:15 - 12:00 i Babord
 •  
Lv4  v39 : Laboration 1
 •  
Lv8  v43 : Laboration 2
 •  
Mån 2 nov : Skriftlig dugga
 •  
Tor  5 nov Första föreläsning, lp2, 10:15 - 12:00 i Babord
 •  
Lv3  v47 : Laboration 3
 •  
Lv6-7  v50-51 : Laboration 4
 •  
Lör   9 jan : Skriftlig tentamen
 •  
Tor   7 apr : Första omtentamen

Examination

Kursens innehåll examineras medelst en skriftlig tentamen på hela kursen (4,5 hp) samt en uppsättning laborationsuppgifter (3 hp). Halvvägs in i kursen erbjuds en dugga omfattande en delmängd av kursmaterialet, och där resultatet från duggan kan tillgodoräknas vid den skriftliga tentamen i slutet av kursen.

Enda tillåtna hjälpmedel på tentamen är en av institutionen utgiven instruktionslista för FLISP ("FLEXIBLE INSTRUCTION SET PROCESSOR FLISP"). På duggan tillåts inga hjälpmedel

Betyg (U, 3-5) ges baserat på tentamensresultat. För godkänt slutbetyg (3-5) i kursen fordras godkänd skriftlig tentamen och godkända laborationsuppgifter.

Ytterligare information om tentamen och dugga hittar du här.

Dina framsteg i de olika delmålen för examination kan du följa i PingPong.

Kurslitteratur

 
(KMP)  

Kompendium i grundläggande datorteknik. Inst för data- och informationsteknik, Chalmers, 2015.
Finns att köpa på Kokboken.

OBS! "Lilla blå boken" av Johnson, Larsson & Arebrink från 2008 används inte längre i denna kurs.

(ARB)   

Arbetsbok för Digiflisp, R. Johansson, Studentlitteratur, 2013. ISBN: 978-91-44-07596-9.
Finns att köpa på Kokboken.

(INS)  

Instruktionslista för FLISP. Inst för data- och informationsteknik, Chalmers, 2014.
Finns att köpa på Kokboken i behändigt A5-format. Finns också att hämta via kursens resurssida som PDF-fil.

(UPG)  

Exempelsamling med övningsuppgifter. Inst för data- och informationsteknik, Chalmers, 2014.
Finns att hämta via kursens resurssida som PDF-fil.

(LAB)  

Laborations-PM nr 1-4. Inst för data- och informationsteknik, Chalmers, 2014.
Delas ut vid första föreläsningen. Finns också att hämta via kursens resurssida som PDF-fil.

(EXT)  

Diverse material som är tillgängligt via länkar från kursens resurssida.

(SIM)  

Simulatorer och utvecklingsverktyg för digitala kretsar och FLIS-processorn.
Programvara (Windows, Mac, Linux), hämtas via kursens resurssida.

Kursutvärdering

Ett sätt att påverka kvaliteten och innehållet i din utbildning är att delta i kursutvärderingen i samband med varje kurs. Dina erfarenheter som student är nödvändig för att kurserna Chalmers ger ska hålla så hög kvalitet som möjligt.

Studentrepresentanter:

 •  
Daniel Andersson (TIDAL)
 •  
Adam Bajraszewski (TIELL)
 •  
Magnus Franzon (TIMEL)
 •  
Fabian Sjösten Lundgren (TIMEL)
 •  
Karl Ängermark (TIDAL)

Anteckningar från kursutvärderingsmöte 20151120 finns här.

Läs mer om kursutvärderingsprocessen på Chalmers här.