Java direkt. Rättelser till andra upplagan tryckning nr 1.

sid 8, rad 10: fel font i 'html'

sid 12, rad -3: lägg till ett mellanslag i 'och klicka'

sid 19, rad -2: ändra till "fyra klasserna Frame, Graphics, Font och Color i paketet java.awt."

sid 20, rad 1: lägg till raden
 import java.awt.Frame;

sid 21, rad 11: ändra 'konstuktorn' till 'konstruktorn'

sid 21, rad 18: ändra 'Det tre' till 'De tre'

sid 24, rad -10: ändra 'mapp filen' till 'mapp'

sid 28, figur1.10. ögonen skall vara mörka

sid 39, rad -1: ändra 'två attributen' till 'de två attributen'
 
sid 45, rad -11: i rutan, högra kolumnen: ändra 128 till 127

sid 48, rad -1: ta bort den sista högerparentesen

sid 52, rad 4: ändra 'kortrare' till 'kortare'

sid 54, rad 17: ändra 'Metoder' till:
  'Instansmetoder (som vi för enkelhets skull kallar bara "metoder" i detta avsnitt)' 

sid 57, rad -7: Stryk meningen 'Metoden skriv är också ganska enkel.'

Sid 58, rad 8: stryk denna rad

Sid 59, rad -13: ändra 'tt.mm' till 'tt:mm'

sid 65, rad 3: ändra 't3' till 't2'

sid 65, raderna -5 till -3: Ändra till

'Men ibland kanske man skulle vilja utelämna sekunderna och bara ange timmar och minuter, eller bara timmar. Vi vill t.ex. kunna skriva'

sid 70, raderna 5 och 6: ändra 'punken' till 'punkten'

sid 74, rad 6 (under figuren): ändra 'minsta eller största' till 'minsta respektive största'

sid 76, rad -3: ändra 'Konstuera' till 'Konstruera'

sid 79, rad -10: ändra ("språk", "land") till (new Locale("språk", "land"))

sid 88, rad 2-3: ändra till: 

readLine() läser en ny rad (eller resten av den aktuella raden om läsning av en rad redan påbörjats), returnerar en String, ger null vid end of file

sid 97, rad 21: skall vara:

System.out.print("Utfilens namn? "); System.out.flush();

sid 101, rad 6: ändra 'digram' till 'diagram' 

sid 112, rad 2: ändra 'Make' till 'Maka'

sid 116, rad 10: ändra 'getDetstination' till 'getDestination'

sid 128, rad 3: ändra '2 kolumner och 2 raderŽ till
   '2 rader och 2 kolumner'

sid 145, rad -4: ändra 's.getLabel' till 'b.getLabel'

sid 147, rad 21: ändra 'x.setCheckboxGroup()' till 'x.setCheckboxGroup(g)'

sid 155, rad 10: ändra 'x.AdjustmentListener(l)' till 'x.addAdjustmentListener(l)'

sid 177, rad 2-11. Denna diskussion borde egentligen stå sist på sidan 171, 
          där ett liknande uttryck används.

sid 179, rad -11: ändra 'texten i s1' till 'texten s2 i s1'

sid 187, första raden efter figuren. Ändra 'de fält' till 'det fält'

sid 194, rad 17: ändra det första 'println' till 'print'

sid 198 rad 22: lägg till följande rad efter anropet av readDouble
 Std.in.skipLine()

sid 228, rad 18 (andra raden i rutan): ändra 'instansvariabel' till 'metod'

sid 231, rad 16: ändra 'konstuktorn' till 'konstruktorn'

sid 236, rad -4: stryk ordet 'av' som står först på raden

sid 257, rad -13: ändra 'Konstuera' till 'Konstruera'

sid 275, rad -14: ändra 'konstuktorn' till 'konstruktorn'

sid 286, rad -5: ändra 'konstuktorn' till 'konstruktorn'

sid 291, rad 21: ändra 'konstuktorn' till 'konstruktorn'

sid 293, rad 18: lägg till följande rad efter anropet av readInt:
         Std.in.skipLine();

sid 312, rad 6: ändra MyListener till FocusListener

sid 324, rad 7: ändra 'new KeyListener()' till 'new KeyAdapter()'

sid 335, rad 15: ändra 'klasssen' till 'klassen'

sid 368, rad 13: ordet 'class' skall inte anges med fet stil

sid 372, rad 18; 'http' skall anges med skrivmaskinsfont

sid 373, rad 6: ändra 'GetDefaultToolkit' till 'getDefaultToolkit'

sid 401, rad 14: ändra 'konstuktorn' till 'konstruktorn'

sid 413, rad 17 ändra 'PrintOutput' till 'PrintStream'

sid 414, rad 2 ändra 'PrintOutput' till 'PrintStream'

sid 440, rad 1: ändra 'šLängs' till 'Längst'

sid 458, rad 1: lägg till ordet 'att' efter 'viktigt'


sid 460, rad 12: ändra 'konstuera' till 'konstruera' 


sid 472, rad -6: ändra 'konstuerades' till 'konstruerades' 


sid 491, rad -4: ändra 'lista' till 'sorterad lista' 


sid 496, rad -4: ändra meningen inom parentes till '(Om trädet är balanserat är tiden proportionell mot logaritmen av antalet element i mängden.)' 


sid 518. lägg till: API 7 


sid 520. lägg till: event 133 


sid 520. lägg till: event listener 133 

sid 520. lägg till: listener 133


sid 523. lägg till: instansmetod 40, 54 

sid 524. ändra referensen: Java.io.Socket 458,459 till
Java.net.Socket 458,459


sid 527. lägg till: omgivningsvariabel 35 


sid 527. lägg till: omslagsklass 47 


sid 528. lägg till: polymorfism 227 


sid 528. lägg till: PRIMARY 182 


sid 532. lägg till: wrapper class 47 


Denna sida ändrades senast .