Polytypisk programmering

Jag forskar på programspråkstillägg som gör det möjligt att koncist beskriva algoritmer som fungerar likartat för många olika typer. Ett enkelt exempel är ett program som räknar antalet element i en datatstruktur. Utan polytypisk programmering måste man skriva ett program för varje struktur (ett för listor, ett för binära sökträd, ett för matriser osv.) medan en polytypisk algoritm direkt fungerar för alla dessa. I min avhandling presenterar jag PolyP: en polytypisk utökning av det funktionella programspråket Haskell, ett programbibliotek av polytypiska funktioner, samt flera tillämpningar på större program och ett antal bevis av grundläggande egenskaper hos polytypiska funktioner.

En mer detaljerad sammanfattning av min avhandling finns på www.cse.chalmers.se/~patrikj/poly/polythesis/index-se.html och mer information om polytypisk programering (på engelska) finns på www.cse.chalmers.se/~patrikj/poly/.


Last modified: Wed May 24 16:17:44 MET DST 2000 by
Patrik Jansson / NOpatrikjSP@AMchalmers.se