------------------------------------------------------------------------
-- ω-continuous functions
------------------------------------------------------------------------

{-# OPTIONS --without-K #-}

module Partiality-monad.Inductive.Omega-continuous where

open import Equality.Propositional
open import Prelude

open import Bijection equality-with-J using (_↔_)

import Partiality-algebra.Omega-continuous as O
open import Partiality-monad.Inductive

-- Definition of ω-continuous functions.

[_⊥→_⊥] : {a b} Set a Set b Set (a b)
[ A ⊥→ B ⊥] = O.[ partiality-algebra A partiality-algebra B ]

module [_⊥→_⊥] {a b} {A : Set a} {B : Set b} (f : [ A ⊥→ B ⊥]) =
 O.[_⟶_] f

open [_⊥→_⊥]

-- Identity.

idω : {a} {A : Set a} [ A ⊥→ A ⊥]
idω = O.idω

-- Composition.

infixr 40 _∘ω_

_∘ω_ : {a b c} {A : Set a} {B : Set b} {C : Set c} 
    [ B ⊥→ C ⊥] [ A ⊥→ B ⊥] [ A ⊥→ C ⊥]
_∘ω_ = O._∘ω_

-- Equality characterisation lemma for ω-continuous functions.

equality-characterisation-continuous :
  {a b} {A : Set a} {B : Set b} {f g : [ A ⊥→ B ⊥]} 
 (∀ x function f x function g x) f g
equality-characterisation-continuous =
 O.equality-characterisation-continuous

-- Composition is associative.

∘ω-assoc : {a b c d} {A : Set a} {B : Set b} {C : Set c} {D : Set d}
      (f : [ C ⊥→ D ⊥]) (g : [ B ⊥→ C ⊥]) (h : [ A ⊥→ B ⊥]) 
      f ∘ω (g ∘ω h) (f ∘ω g) ∘ω h
∘ω-assoc = O.∘ω-assoc