------------------------------------------------------------------------
-- ω-continuous functions
------------------------------------------------------------------------

{-# OPTIONS --without-K #-}

module Partiality-algebra.Omega-continuous where

open import Equality.Propositional
open import Interval using (ext)
open import Prelude

open import Bijection equality-with-J using (_↔_)
import Equivalence equality-with-J as Eq
open import Function-universe equality-with-J
open import H-level.Closure equality-with-J

open import Partiality-algebra as PA
open import Partiality-algebra.Monotone

-- Definition of ω-continuous functions.

record [_⟶_]
     {a₁ p₁ q₁} {A₁ : Set a₁} (P₁ : Partiality-algebra p₁ q₁ A₁)
     {a₂ p₂ q₂} {A₂ : Set a₂} (P₂ : Partiality-algebra p₂ q₂ A₂) :
     Set (p₁ p₂ q₁ q₂) where
 private
  module P₁ = Partiality-algebra P₁
  module P₂ = Partiality-algebra P₂

 field
  monotone-function : [ P₁ P₂ ]⊑

 open [_⟶_]⊑ monotone-function public

 field
  ω-continuous :
    s function (P₁.⨆ s) P₂.⨆ [ monotone-function $ s ]-inc

open [_⟶_]

-- Identity.

idω : {a p q} {A : Set a} {P : Partiality-algebra p q A} 
   [ P P ]
monotone-function idω  = id⊑
ω-continuous   idω _ = refl

-- Composition.

infixr 40 _∘ω_

_∘ω_ :
  {a₁ p₁ q₁} {A₁ : Set a₁} {P₁ : Partiality-algebra p₁ q₁ A₁}
  {a₂ p₂ q₂} {A₂ : Set a₂} {P₂ : Partiality-algebra p₂ q₂ A₂}
  {a₃ p₃ q₃} {A₃ : Set a₃} {P₃ : Partiality-algebra p₃ q₃ A₃} 
 [ P₂ P₃ ] [ P₁ P₂ ] [ P₁ P₃ ]
monotone-function (f ∘ω g) = monotone-function f ∘⊑ monotone-function g

ω-continuous (_∘ω_ {P₁ = P₁} {P₂ = P₂} {P₃ = P₃} f g) s =
 function f (function g (P₁.⨆ s))               ≡⟨ cong (function f) (ω-continuous g s) 
 function f (P₂.⨆ [ monotone-function g $ s ]-inc)      ≡⟨ ω-continuous f _ ⟩∎
 P₃.⨆ [ monotone-function f ∘⊑ monotone-function g $ s ]-inc 
 where
 module P₁ = Partiality-algebra P₁
 module P₂ = Partiality-algebra P₂
 module P₃ = Partiality-algebra P₃

-- Equality characterisation lemma for ω-continuous functions.

equality-characterisation-continuous :
  {a₁ p₁ q₁} {A₁ : Set a₁} {P₁ : Partiality-algebra p₁ q₁ A₁}
  {a₂ p₂ q₂} {A₂ : Set a₂} {P₂ : Partiality-algebra p₂ q₂ A₂}
  {f g : [ P₁ P₂ ]} 
 (∀ x function f x function g x) f g
equality-characterisation-continuous {P₁ = P₁} {P₂ = P₂} {f} {g} =
 (∀ x function f x function g x)    ↝⟨ equality-characterisation-monotone 
 monotone-function f monotone-function g ↝⟨ ignore-propositional-component
                         (Π-closure ext 1 λ _ 
                          P₂.Type-is-set _ _) 
 _↔_.to rearrange f _↔_.to rearrange g  ↔⟨ Eq.≃-≡ (Eq.↔⇒≃ rearrange) ⟩□
 f g                   
 where
 module P₁ = Partiality-algebra P₁
 module P₂ = Partiality-algebra P₂

 rearrange :
  [ P₁ P₂ ]
   
   λ (h : [ P₁ P₂ ]⊑) 
    s [_⟶_]⊑.function h (P₁.⨆ s) P₂.⨆ [ h $ s ]-inc
 rearrange = record
  { surjection = record
   { logical-equivalence = record
    { to  = λ f monotone-function f , ω-continuous f
    ; from = uncurry λ f c record { monotone-function = f
                    ; ω-continuous   = c
                    }
    }
   ; right-inverse-of = λ _ refl
   }
  ; left-inverse-of = λ _ refl
  }
  where
  open Partiality-algebra

-- Composition is associative.

∘ω-assoc :
  {a₁ p₁ q₁} {A₁ : Set a₁} {P₁ : Partiality-algebra p₁ q₁ A₁}
  {a₂ p₂ q₂} {A₂ : Set a₂} {P₂ : Partiality-algebra p₂ q₂ A₂}
  {a₃ p₃ q₃} {A₃ : Set a₃} {P₃ : Partiality-algebra p₃ q₃ A₃}
  {a₄ p₄ q₄} {A₄ : Set a₄} {P₄ : Partiality-algebra p₄ q₄ A₄}
 (f : [ P₃ P₄ ]) (g : [ P₂ P₃ ]) (h : [ P₁ P₂ ]) 
 f ∘ω (g ∘ω h) (f ∘ω g) ∘ω h
∘ω-assoc _ _ _ =
 _↔_.to equality-characterisation-continuous λ _ refl