Vad är tentagranskning?

(Enlish version below)

Rättning av en tenta utförs vanligen av flera personer. Någon rättar kanske uppgift 1, någon annan uppgift 2 och 3 osv. Som examinator går man igenom tentorna men normalt litar man på att rättarna gjort ett bra jobb så man tittar vanligen bara som hastigast på de tentor som ligger nära en betygsgräns.
Detta kan leda till att rättningen ibland behöver justeras. Kursansvarig har kanske sagt saker till studenterna (typ "ni behöver inte skriva import satser på tentan") som rättarna inte är medvetna om och att det är flera rättare på en tenta kan orsaka problem av typen "samma avdrag på flera ställen", se fler exempel nedan. Vi är dessutom inte ofelbara utan ibland adderar vi som 1+1=1.
Därför brukar vi ha tentagranskning och det fungerar så här:

Efter rättningen så finns tentorna på D&IT studieexpedition om du vill titta på din tenta innan granskningen.
Om du tror att du vill klaga på rättningen så får du inte ta tentan därifrån men om du är nöjd så ta gärna med dig tentan så slipper vi lagra den.

En tenta innehåller mycket lärdom så jag tycker att du skall hämta din tenta och begrunda den oavsett om du klarat den eller inte. Om du bara vill hämta tentan så behöver du inte gå på granskning utan du kan hämta den på expeditionen. Du kan såklart komma på granskningen och hämta den också, säg bara till att du vill ha tentan utan granskning så slipper du vänta så länge.

Vill du ställa frågor, klaga på rättningen eller granska när jag är med så skall du gå på granskningen. Om det är många som tentat så ordnar vi en gemensam granskningstid då alla får komma samtidigt, är det få som tentat (eller svårt att få till en gemnesam tid) så begär du granskning genom att maila mig så kommer vi överens om en tid. Vilket som gäller framgår av kursens hemsida där även tid/plats för ev. gemensam granskning meddelas.

Jag kan bara ta emot ca 10 åt gången som vill granska så det är ingen ide att alla kommer samtidigt utan jag brukar dela upp er på något vis i lite olika tider. Förbered dig på att det kan bli en stunds väntan.

Granskningen är inte till för att säga:

eller liknande utan det vi kan behandla är fel i rättningen.

Klagomål på rättningen kan tex vara att

Det är inte självklart att dessa saker automatiskt ger fler poäng men dom är exempel på saker som behöver diskuteras och redas ut. Det kan ju tex visa sig att det du tror är samma fel med olika avdrag inte är det.What is exam review ?

Exam marking is usually performed by several people. Someone marks problem 1, someone else marks problem 2 and so on. As examiner, I go through the exams but normally trust that the assistants do a good job so I usually look closely only at the exams which are close to a grade limit.
A result of this is that the marking sometimes needs adjustment. The teacher might have said things to the students that the marking assistants are not aware of (for example "you do not need to write import statements on the exam") and having several marking assistants can cause problems such as "the same deductions was made in several places" see more examples below. Moreover, we are not infallible, and sometimes we add up like 1+1=1 :-). Therefore, we usually have an exam review and it works like this:

After correction, the exam papers are stored at the CSE Student Office, and you can go there if you want to look at your exam before the exam review.
If you want to complain about the marking then you must not take the exam paper from the CSE Student Office. Otherwise you are welcome to take it away so that we don't have to store it.
An exam contains a lot of lessons so I think you should collect your exam and reflect on it irrespective of whether you passed it or not. If you just want to collect the exam you don't need to come to the review, just collect it at the CSE Student Office. You can of course come to the review and collect it as well, just let us know that you want the exam without review so you won't have to wait so long.

If you want to ask questions, complain about the marking, or review your solutions when I'm there, you should come to the exam review. If many students sat the exam, we shall arrange a common review time for everyone. If only a few sat the exam (or if it is difficult for you to attend the scheduled exam review) then you can request a review by emailing me so we can agree on a time. Which applies will be announced on the course website, together with the time/place of any scheduled exam review.

I can only have about 10 at a time who want to review so I usually divide you in some way at slightly different times. Be prepared that you might have to wait a while.

The review is not there to say
- "I'm 1p from a grade limit, can't I get one more point?"
- "2p for this trivial error is far too tough, I think 1p is enough."
or similar.

Complaints about the marking can, for example, be:

It is not obvious that these things automatically give more points, but they are examples of things that should be discussed and sorted out.

V2014-05-19


This document was last changed by Erland Holmström, mail: erland please add @chalmers.se