4. Programmering med hjälp av bibliotek

Aarne Ranta
Datorintroduktion 2009, D och DV, Chalmers & GU

Ett större uppdrag

Uppgift: utifrån en text, skapa en frekvenslista, som anger hur många gånger varje ord förekommer i texten:

  och   3247
  att   1892
  han   1694
  en   1671
  det   1633
  i    1604
  som   1526
  på   1275
  är   992
  jag   990

Programmet ska kunna köras som ett unix-filter, som i föregående föreläsningen:

  cat redRoom.txt | runghc Freq

Variationer av uppdraget

1. Sortera listan alfabetiskt i stället för i frekvensordning.

2. Returnera antalet unika ord i texten.

3. Ange relativa frekvenser.

4. Ignorera interpunktion: med och med. ska vara samma ord.

5. Ignorera skillnaden mellan stora och små bokstaver: Med och med ska vara samma ord.

6. Ignorera HTML-taggar.

Vad har vi redan?

Uppdraget är inte trivialt: om man skriver programmet från början krävs kanske en sida av kod, eller mer.

Dessutom: det är lätt att göra fel, eller att programmet blir oeffektivt (långsamt och/eller minneskrävande).

Vi ska i stället skriva ett enkelt program: translate-funktionen blir inte mer än tre rader kod!

Programmeringen består av två delar:

 1. undersöka vilka funktioner som finns i standardbibliotek
 2. dela upp algoritmen till delar som finns i bibliotek

API

I Haskell, ett bibliotek är en modul med funktioner (och typer).

Varje funktion har, som vanligt, en typsignatur och en definition.

Exempel: sortering i biblioteket List:

  sort :: Ord a => [a] -> [a]
  sort xs = ...
 
 

Definitionen av sort ser lite risig ut, och vi är glada att vi inte behöver skriva den själva. I stället får vi den gratis från biblioteket!

API

API = Application Programmer's Interface. Detta är vad bibliotekets användare vill se av biblioteket.

I Haskell ges APIt i form av, för varje funktion, en typsignatur och en liten beskrivning (som kommentar) av vad funktionen gör:

  -- sort a list in ascending order
  sort :: Ord a => [a] -> [a]

Detta är det enda vi behöver veta om sort.

Se List API för en full dokumentation; vi behöver bara en liten liten del idag.

Vad gör sort?

Vi ska först experimentera i GHCi, och därför laddar vi biblioteket List:

  Prelude> :l List
 
  List> sort [3,1,2]
  [1,2,3]

Vad kan vi sortera? Typsignaturen kräver att typen av element i listan är i klass Ord; detta betyder att det är möjligt att jämföra element och sätta dem i en storleksordning.

Det fulla APIt av Haskell-bibliotek säger vilka typer som är i Ord; nu nöjer vi oss med att experimentera lite, för att se till att vi får det vi behöver.

Vad kan sorteras?

Vi kan naturligtvis sortera heltal, flyttal, tecken och strängar:

  List> sort [1.0,0.999]
  [0.999,1.0]
 
  List> sort "abracadabra"
  "aaaaabbcdrr"
 
  List> sort (words "kan inte detta sorteras i haskell")
  ["detta","haskell","i","inte","kan","sorteras"]

Sortering av en fil

Hur sorterar vi en fil? Just det: vi skriver ett textfilter:

  -- file Freq.hs
  module Main where
  import List
 
  main :: IO ()
  main = interact translate
 
  translate :: String -> String
  translate = sort

Vad händer om vi sorterar en fil med detta?

  $ cat ett.txt | runghc Freq

Sortering av orden i en fil

Just det: vi får alla tecken i ordning. Först mellanslagen sedan interpunktion, sedan stora bokstäver och till sist små, i alfabetisk ordning:

                               
                                     
   !,,,,,,--.....;;;;AADDDDEFGIJKLMPRRSSTTTaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbccccccccccccccdddddddddddddddddddddddddddddddddddd
 dddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 eeeeeeeeeeeeeeeeeefffffffffffffffffffffffggggg...

Låt oss sortera ord i stället för tecken:

  translate s = unwords (sort (words s))

Nu får vi ett resultat som ser ut så här:

  - De Den Det Där FÖRSTA Gråsparvarne Josefinadagen KAPITLET 
  Mosebacke Rosendal Stockholm afton allmänheten allting arbetat 
  att att att att av av av barège-lappar bersåer bjödo blivit blom, 
  blommor. bofinkarne, bon bort bygga bänkfot både början börjat de 
  de de de de! djur draga drogos där därför därinne efter ej en en 
  ett ett ett ...

Gruppering av element i en lista

När vi sorterar en lista: inget element försvinner, inte ens duplikat.

Men alla förekomster av samma element ligger brevid varandra.

Vi kan utnyttja detta för att gruppera elementen.

I List-APIt hittar vi:

  -- take a list and return a list of lists such that the concatenation 
  -- of the result is equal to the argument. Moreover, each sublist 
  -- in the result contains only equal elements
 
  group :: Eq a => [a] -> [[a]]

Exempel:

  List> group "mississippi" 
  ["m","i","ss","i","ss","i","pp","i"]
 
  List> group (sort "mississippi")
  ["iiii","m","pp","ssss"]

Från gruppering till frekvenser

Hur kan vi använda gruppering för att räkna ut frekvenserna?

Jo: vi tar längden av alla listor i grupperingen

  List> [(head x, length x) | x <- group (sort "mississippi")]
  [('i',4),('m',1),('p',2),('s',4)]

Vi har valt ut ett elementet från varje lista, det första, med Prelude-funktionen head

  head :: [a] -> a

Nu har vi frekvensen av varje tecken i "mississippi".

Men ingen sorterad frekvenstabell.

Sortering av frekvenstabellen

Vi kan dock sortera en lista av par också; där sorterar man i första had efter det första elementet, i andra hand efter det andra.

(Jfr. telefonkatalogen: ordningen följer i första hand efternamn, i andra hand förnamn.)

  List> sort [(head x, length x) | x <- group (sort "mississippi")]
  [('i',4),('m',1),('p',2),('s',4)]

Vi får alfabetisk sortering men ingen frekvenssortering. (Dessutom: vi hade den ju redan från det första sort!)

Från gruppering till frekvenssortering

De räcker att vända om paret (ELEMENT,FREKVENS) och sortera sedan:

  List> sort [(length x, head x) | x <- group (sort "mississippi")]
  [(1,'m'),(2,'p'),(4,'i'),(4,'s')]

Hmm, detta blir från det minst till det mest frekventa, enligt "ascending order" som APIt lovade.

Det enklaste vi kan göra nu är (om vi är i GHCi)

  List> reverse it
  [(4,'s'),(4,'i'),(2,'p'),(1,'m')]

Och nu har vi precis vad vi ville ha, förutom formatering!

Frekvenssortering av orden i en fil

Det går nu att skriva en ny translate-funktion som gör frekvenssortering:

  translate s = 
   show (reverse (sort ([(length x, head x) | x <- group (sort (words s))])))

Vi provkör detta:

  unix$ cat ett.txt | runghc Freq
  [(8,"och"),(7,"p\229"),(6,"i"),(4,"som"),(4,"ett"),(4,"de"),
  ...

Programmet gör rätt sak, förutom formattering. Men det ser ganska risigt ut...

Gruppfrekvens som en hjälpfukntion

Titta på det här igen:

  translate s = 
   show (reverse (sort ([(length x, head x) | x <- group (sort (words s))])))

Det är en ganska snygg nestning med biblioteksfunktioner, förutom listkomprehensionen.

Vi tar ut frekvensberäkningen till en egen hjälpfunktion:

  freqs :: [[a]] -> [(Int,a)]
  freqs xs = [(length x, head x) | x <- xs]

Et voilà:

  translate s = show (reverse (sort (freqs (group (sort (words s))))))

Ser ut som Lisp ("Lots of Irritating Superfluous Parentheses", eller "LISt Processing").

Haskell, i själva verket, är ungefär som Lisp med typer.

Funktioner och pipes

Vi har lyckats stycka upp programmet till 7 funktioner, varav 6 kommer från standardbibliotek (inklusive Prelude):

  translate s = show (reverse (sort (freqs (group (sort (words s))))))

Detta är mycket likt en pipe i Unix: sju program i sekvens, där output från det ena skickas in som input till det nästa.

Om det fanns ett Unix-program för alla bitar (och visst skulle man kunna skriva dem), skulle man kunna skapa frekvenstabellen med

  unix$ cat "ett.txt" | words | sort | group | freqs | sort | reverse | show

Alltså samma funktioner i baklänges ordning.

Och ännu viktigare: i en s.k. punktfri stil:

Funktionskomposition

Goda nyheter: pipes kan även skrivas i Haskell!

Men: de skrivs omvänd ordning jämfört med Unix:

  translate = show . reverse . sort . freqs . group . sort . words

Ordningen är den samma som i funktionsapplikationen.

Den matematiska modellen är funktionskomposition:

Om f : A -> B och g : B -> C, så g o f : A -> C, där (g o f)(x) = g(f(x)).

Precis samma regel finns i Haskells Prelude:

  (.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> (a -> c)
  (g . f) x = g (f x)

Och funktionskompositionen får itereras så länge typerna matchar.

(I Unix är allting av typ String.)

Utskrift av frekvenstabellen

När programmet är snyggt indelat i funktioner som komponeras, kan man lätt modifiera det.

Vi börjar med att ersätta show med en snyggare display:

  display :: [(Int,String)] -> String
  display xs = unlines [snd x ++ " " ++ show (fst x) | x <- xs]

Vi har här använt två nya Prelude-funktioner, som tar ut elementen i ett par:

  fst :: (a,b) -> a
  snd :: (a,b) -> b

Och nu får vi resultat som ser snygga ut:

  unix$ cat ett.txt | runghc Freq
  och 8
  på 7
  i 6
  som 4
  ett 4
  ...

Hela koden

 module Main where
 import List
 
 main :: IO ()
 main = interact translate
 
 translate :: String -> String
 translate = display . reverse . sort . freqs . group . sort . words
 
 freqs :: [[a]] -> [(Int,a)]
 freqs xs = [(length x, head x) | x <- xs]
 
 display :: [(Int,String)] -> String
 display xs = unlines [snd x ++ " " ++ show (fst x) | x <- xs]

Statistik:

Algoritmen i sammanfatting

 "en tusenlapp är alltid en tusenlapp"
                               words
 "en","tusenlapp","är","alltid","en","tusenlapp"
                               sort
 ["alltid","en","en","tusenlapp","tusenlapp","är"]
                               group
 [["alltid"],["en","en"],["tusenlapp","tusenlapp"],["är"]]
                               freqs
 [(1,"alltid"),(2,"en"),(2,"tusenlapp"),(1,"är")]
                               sort
 [(1,"alltid"),(1,"är"),(2,"en"),(2,"tusenlapp")]
                               reverse
 [(2,"tusenlapp"),(2,"en"),(1,"är"),(1,"alltid")]
                               display
 "tusenlapp 2\nen 2\när 1\nalltid 1"

Komplexiteten av algoritmen (överkurs)

 words  O(n)
 sort   O(n log n)
 group  O(n)
 freqs  O(n)
 sort   O(n log n)
 reverse O(n)
 display O(n)

Tiden det tar att skapa frekvenslistan är alltså proportionell till n * log n där n är antalet ord i filen.

Detta är inte sämre än den bästa möjliga algoritmen (som dock slipper göra så många pass).

Med bibliotek får vi ett program som är marginellt sämre än det bästa möjliga, med en bråkdel av arbete!

Variationer av frekvenstabellen

Vi ska slinka in funktioner i translate för att modifiera funktionaliteten:

Och vi ska provköra programmet med olika filer.

Ta bort "hapax" ord

Ta bort hapax legomena, dvs. ord som förekommer bara en gång.

  notHapax :: [(Int,String)] -> [(Int,String)]
  notHapax xs = [x | x <- xs, fst x > 1]

Uppgift: placera detta i rätt ställe i koden.

Variation: filtrera med ett annat tal än 1.

Normalisera texten

I normaliseringen av texten ingår:

Den första punkten kan göras med hjälp av

  normalize :: String -> String
  normalize s = [toLower x | x <- s, isAlpha x || isSpace x]
 
  -- remove HTML tags; koden finns i Translate.hs
  unHTML :: String -> String

Vi har använt följande funktioner från biblioteket Char:

  isAlpha :: Char -> Bool -- is an alphabetic letter
  isSpace :: Char -> Bool -- is space, tab, or newline
  toLower :: Char -> Char -- convert an uppercase character to lowercase

Histogram

Ett histogram är en grafisk representation av numerisk data. T.ex.

  och    **************************************************
  det    **********************************
  han    *******************************
  att    ***************************
  en    *************************
  i     ************************

Där använder vi följande formeln för att beräkna antalet stjärnor:

  proportion :: [(Int,String)] -> Int -> Int
  proportion xs i = div (50 * i) (fst (head xs))

Vi skriver ut raderna med

  histogram :: [(Int,String)] -> String
  histogram xs = 
   unlines [snd x ++ "\t\t"++ replicate (proportion xs (fst x)) '*' | x <- xs]

Tabbar (\t) används för att pelarna ska börja från samma kolumn.

Prelude-funktionen replicate producerar en lista av önskat antal element:

  replicate :: Int -> a -> [a]

Uppgifter

Alla uppgifter görs med hjälp av egna modifieringar till Freq.hs.

1. Kör ordstatistik på några filer med svensk och engelsk text, och andra språk också om du orkar. Blir det samma top-10 i olika texter på samma språk? Ingen redovisning.

2. Lägg till normalize och unHTML på rätt ställen i ordstatistiken. Redovisning: kör statistiken på den här föreläsningen.

3. Modifiera ordtatistiken (med normalisering) så att den skriver ut ett histogram (med stjärnor) av de 100 vanligaste orden. Redovisning: kör programmet med Röda rummet.

4. Hur får man ut frekvensen av ett visst ord? Gör detta med den vanliga, normaliserande statistiken genom att använda en Unix-pipe till grep. Redovisning: räkna ut antalet förekomster av ordet "ehuru" i Röda rummet.

5. Redovisning: Räkna ut antalet olika ord i Röda rummet med hjälp av den vanliga, normaliserande statistiken och en Unix-pipe.

Sammanfattning och referens

Prelude-funktioner

  -- return the first element in a list
  head :: [a] -> a
 
  -- compose functions
  (.) :: (b -> c) -> (a -> b) -> (a -> c)
  (g . f) x = g (f x)
 
  -- return the first/second element of a pair
  fst :: (a,b) -> a
  snd :: (a,b) -> b
 
  -- build a list by repeating an element
  replicate :: Int -> a -> [a]

Funktioner från List

En kopia av List.hs

  -- sort a list in ascending order
  sort :: Ord a => [a] -> [a]
 
  -- group adjacent equal elements in a list
  group :: Eq a => [a] -> [[a]]

Funktioner från Char

En kopia av Char.hs

  isAlpha :: Char -> Bool -- is an alphabetic letter
  isSpace :: Char -> Bool -- is space, tab, or newline
  toLower :: Char -> Char -- convert an uppercase character to lowercase