Exercise 3

Participants of group 5:
Christine Cronwall
Pia Hammargren
Tomas Andersson
Robert Larsson
Filip Karlsson

Stefan Strömqvist

 

övning 3

PLANERA MENYUPPLÄGGET I ETT RITPROGRAM

introduktion

I denna uppgift ska ni planera hur man ska organisera en mängd menyalternativ till ett ritprogram. Scenariot är att ni är del av ett utvecklingsteam som har bestämt funktionaliteten som ska finnas i programmet, och dessutom något underligt, bestämt sig för att all funktionalitet i programmet (förutom själva ritandet) ska aktiveras genom menyval. Just nu har de lagt alla val i en och samma undermeny och det är upp till er att kategorisera de på bästa sätt.

resultat

Hela gruppen arbetade på en dator där Stefan skötte programmeringen. Detta för att vi snabbare och lättare skulle få en överblick i den kontinuerliga utvecklingen av menysystemet. Under arbetets gång hade vi kontinuerliga diskussioner angående menystrukturen med tillhörande undermenyer. Vi valde att använda oss av en s k ”trial-and-error”-metod i utvecklingen.

Då alla objekten från början var placerade i samma meny valde vi att snabbt dela upp dem i fyra nya odefinierade menyer för att ge oss en bättre översikt. Vi fortsatte utvecklingen genom att grovt dela in objekten efter hur vi instinktivt kände att de borde höra samman. Denna form av uppdelning gick ganska snabbt över till en mer definierad struktur med vissa namngivna huvudmenyer. Dessa var File, Edit, Colors och Help.

Vi bygger ut huvudmenyerna med två extra menyer; Tools och View. Menyerna Edit och View samt Tools och Colors placeras sedan bredvid varandra eftersom vi ansåg att menyernas liknande funktioner motiverade detta. Watermark-funktionerna (Add/Check/Remove) placerades i en undermeny till Tools då vi ansåg att dess funktioner inte används allt för frekvent.

För att förminska antalet objekt under huvudmenyn Tools valde vi att skapa en extra huvudmeny vi kallade Image. Under denna meny placerades objekt som manipulerade själva bilden i sig, nämligen Resize Canvas, Clear Canvas, Mirror Horizontal och Mirror Vertical

Export-funktionen, som låg långt ner i File-menyn, flyttades högre upp för att ligga i anslutning med övriga filrelaterade funktionerna Open och Save

Edit-menyns objekt identifierades snabbt och förändrades inte nämnvärt under utvecklingens gång. 

Menyn View tilldelades objekten Zoom In och Zoom Out. Namnet var inte självklart och även om alternativet Zoom bättre hade reflekterat den nuvarande enda funktionen, ansåg gruppen att View var ett mer vedertaget begrepp och även gav en bättre skalbarhet vid en framtida expandering. 

Objektet Pick Color placerades under huvudmenyn Color. Detta då vi ansåg att den hade en tydlig koppling till val av färg, även om det inte var en färg i sig, som resterande objekt i menyn är. Färgerna i övrigt sorterades som följer; Black och White överst, eftersom vi bedömde att dessa används oftast. Sedan följer färger som tillhör gråskala och avslutningsvis kommer resterande färger i en logisk färgskala. 

I den avslutande diskussionen förflyttades objekten Blur och undermenyn Watermark till huvudmenyn Image. Vi ansåg att denna uppdelning passade bättre in, eftersom objekten handlade om att modifiera bilden i sig, hellre än att lägga till något nytt på bilden. 

Det färdiga huvudmenyerna blev File, Edit, Image, Tools, Colors och Help.

Skärmdumpar av den färdiga strukturen på menyn:

[File] [Edit]
[View] [Image]
Tools 1 Tools 2
[Colors] [Help]