attraction
arbetsprocess och metod
designkoncept
resultat
diskussion och vidareutveckling
om oss
tack!
Attraction är ett projektarbete som utförts av studenter på It-universitetet i Göteborg i samband med kursen IT- Textil under vårterminen 2003.


Avsikten med detta projekt har varit att skapa en rumslig gestaltning genom det sätt som olika textila material sätts i relation till varandra. Vi har även velat dra nytta av de olika materialens inneboende egenskaper. Vi ville fokusera på materialen och deras egenskaper framför de tekniska aspekterna av projektet eftersom tanken var att tyngdpunkten skulle ligga på gestaltning och uttryck. Av denna anledning ansåg vi att det var viktigt att textilerna skulle få störst utrymme i projektet.

Vårat syfte har varit att skapa en form av organism med en egen "personlighet". Användaren skall inbjudas till att utforska organismen och genom att interagera med den lära sig hur man kan kommunicera med den. Vår tanke var att organismen skulle ha ett antal egenheter som människan kan lära sig tolka. För att skapa dessa egenheter ville vi förena de olika materialen med tekniken. Vi var även ute efter att experimentera med olika kombinationer av exempelvis ljud, ljus och färg för att skapa varierade upplevelser och intryck. Hur olika människor sedan tolkar och upplever organismen är helt individuellt, inga riktlinjer finns utan det är upp till var och en att bilda sig en egen uppfattning.

Den kommunikation vi har varit intresserade av att utforska är den mellan människan och organismen. Hur människan kommunicerar med organismen, samt vilket uttryck den förmedlar till henne är det primära för oss. Vi anser att detta är intressant eftersom vi här ges möjligheten att utforska materialens olika egenskaper, men även hur dessa kan samverka och förstärkas för att åstadkomma olika effekter. Det är dessutom spännande att utifrån de olika materialen skapa en organism som människan på något sätt kan kommunicera med. Upplevelsen som skapas genom de olika effekternas uttryck blir sedan det som organismen kommunicerar till människan.ARBETSPROCESS OCH METOD
Arbetet inleddes med några olika utflykter till bland annat museer och roliga butiker i stan för att hämta inspiration, något som visade sig vara mycket givande. Därefter försökte vi tömma våra hjärnor på idéer genom brainstorming och gruppdiskussioner. Under denna process kom vi upp med många olika idéer och vi gjorde också massor med skisser. Efter denna inledande fas började vi utforska olika materials egenskaper, för att komma fram till hur man kan kombinera dem och även förstärka deras olika egenskaper.

Fokus under hela arbetet har legat på att utforska materialegenskaper och hur man kan använda sig av dessa för att skapa olika uttryck. Tanken från början var även att vi skulle experimentera med hur man kan kombinera intryck så som dofter, audiell och visuell information med textila material. Detta för att förstärka organismens personlighet, uttryck och känslor.


Vår prototyp växer fram
Då vi från början var inställda på att vi ville arbeta med rummet och den rumsliga upplevelsen i någon form började vi ganska snart att spåna på idéer till en prototyp. Vi har haft många olika idéer till hur rummet skulle gestaltas. Inledningsvis talade vi mycket om att bygga en koja av något slag, kojan skulle erbjuda en form av verklighetsflykt eller ett positivt rum där man blev glad/lugn av att vistas. Vi var även inne på att kojan skulle vara ett ställe där människan kunde återuppleva gamla minnen, detta skulle innebära att kojan mer eller mindre var ett skal och sedan kunde var och en tillföra ett eget personligt innehåll. Vissa av de här kojorna talade vi även om att användaren skulle kunna packa ihop och bära med sig, som en liten tillflyktsort som är tillgänglig när helst man önskar. Utifrån detta gick vi sedan vidare med idéer där rummet var av mera fast och allmän karaktär. Fortfarande skulle det dock fungera som en oas, eller tillflyktsort när människan behövde ta en paus från omvärldens stress och press.

Vi hade idéer dels om gestaltningar i form av tält eller liknande, men även av artefakter som hängde från taket. Vi kom därefter fram till en konkret gestaltning av vår första prototyp. Då vi byggde denna småskaliga prototyp (se bild nedan) var tanken att den skulle hänga från taket till golvet och vara utformad som en inhägnad rund sfär. Sfären skulle vara uppbyggd av tre till fem ringar av olika storlekar som placerades inuti varandra. Dessa ringar var tänkta att bilda olika lager, eller utrymmen, som var uppbyggda av textilremsor i olika färg och material. I mitten av organismen skulle själva kärnan vara. Användaren skulle utforska prototypen såväl utifrån som inifrån genom att närma sig den lager för lager. Mellan varje lager skulle det finnas utrymme för människan att vistas. Människan skulle därmed kunna kommunicera med den såväl utifrån som inifrån de olika lagren.Den första prototypen tog vi fram för att på ett mer konkret sätt kunna testa vårat koncept, det vill säga hur material, kommunikation och interaktion fungerade. Vi ville dels utforska hur de olika textilierna fungerade tillsammans, vilka färger och material som fungerade bra, respektive dåligt, men även hur själva formen skulle ta sig ut. Ytterligare en anledning till denna prototyp var att skapa en gemensam bild för hur den kunde se ut inom gruppen.

tillbaka

DESIGNKONCEPT
Organismen (se bilder nedan) är uppbyggd som ett triangulärt rum, där väggarna är täckta av remsade textilier i olika färger. Organismens utsida är tänkt att uppfattas som inbjudande och skall locka människan att vilja gå in i den. Organismens utsida skall symbolisera de yttre anletsdragen, eller den fasad som visas utåt. När människan befinner sig utanför organismen skall det dock vara möjligt att uppfatta glimtar från dess inre. Detta skall göras möjligt med hjälp av ljus och rörelse i textilierna. Insidan består av en öppen yta i mitten och tre små rum som symboliserar tre olika känsloområden.Tanken är att människan skall uppleva de små rummen både utifrån och inifrån för att på så sätt få olika intryck av organismen. Genom att förhålla sig till organismen på olika sätt är det tänkt att människan skall bilda sig en egen uppfattning av organismens personlighet. Genom att kombinera olika textila material med lampor, fläktar och paljetter har vi försökt att få fram det uttryck vi velat att organismen skall förmedla. Som bilderna visar så hänger de textila remsorna från tak till golv och är monterade i en triangelformad stålkonstruktion. För att skapa lite mystik kring organismen och dess inre har vi valt att hänga de yttre textilierna i dubbla lager. Som tidigare nämnts skall det vara möjligt att se lite grann av insidan utifrån, men för att se allt måste man gå in i den.

tillbaka

RESULTAT
Vår prototyp, även kallad organismen, är utformad som ett triangulärt rum som är tänkt att upplevas från utsidan såväl som insidan. (se bilder nedan) Organismen är täckt av textilier i olika färger och material, vilka hänger i remsor från upphängningskonstruktionen i taket och ner till golvet.De yttre textilierna bildar en välkomnande och inbjudande utsida som skall locka människan att vilja gå in i organismen. Från utsidan skymtar vissa delar av organismens inre, allt för att öka intresset för att fortsätta utforska den. Insidan är uppbyggd av tre delar som var och en representerar en eller ett par känslor.

Även då vi har haft en viss tanke bakom vad varje rum inuti organismen skall representera vill vi att användaren skall utgå ifrån sig själv och bilda en egen uppfattning om dessa. Vi har velat förstärka Organismens uttryck och göra den mera levande genom att använda oss av framförallt fläktar och lampor. Fläktarna får textilierna att fladdra och lamporna lyser upp vissa delar lite slumpmässigt.

Vi har även experimenterat med paljetter i olika färger och mönster för att ytterligare förstärka uttrycket, samt för att försöka fånga människors uppmärksamhet. De yttre delar som är paljettbeklädda visar människan en väg in i Organismen. Organismen har tre egentliga ingångar som alla leder in i dess mittenrum. Med den här prototypen har vi velat göra människor nyfikna och intresserade för att de skall lockas att utforska den. Vi har även arbetat med att kombinera textilier i olika färger och material för att försöka få fram det uttryck och de känslor som vi ville att Organismen skulle förmedla.Material
Som tidigare nämnts har vi använt oss av flera olika textila material i vår prototyp. Utsidan går i orangea, röda och vinröda toner med vissa partier av skimrande paljetter. Insidan har en öppen plats i mitten (mittenrummet) och tre separata mindre rum, ett i varje hörn. De tre mindre rummen är alla olika till utseendet eftersom de symboliserar var sitt känsloområde. Dessa tre rum kan beskrivas som ett röd/svart med lite trasiga och kantiga textilier, ett blå/grått och till sist ett skirt och ljust rum som går i ljusgrönt, gult och rosa. (se bilder ovan) Utöver de textila materialen, har vi använt oss av tre 220v fläktar som placerats en i varje hörn och tre lampor som även dessa placerats ut i hörnen.


Teknik
Eftersom vi har haft fokus på estetik och uttryck har vi använt oss av en relativt enkel teknik då tiden har begränsat oss.

Input har bestått av en rörelsesensor som registrerar en digital signal. Utifrån detta inputvärde styrs tre stycken fläktar som fungerar som output. Fläktarna har två lägen, antingen av eller på. Om människan befinner sig utanför organismen vill vi att den skall locka människan tills sig genom rörelse från fläktarna. Om människan är inne i organismen är det inte lika mycket rörelse.

Det finns även tre lampor, spotlights, i olika färger som blinkar vid olika tillfällen.

För att få det hela att fungera använder vi ett BX24-chip. Dessutom har vi ett relä (GA8-6B02) som är kopplat till fläktarna. Det finns även tre mindre relä (DPA6119) som är kopplade till vardera lampan. Till rörelsesensorn finns en regulator (L7805CV) kopplad.

tillbaka

DISKUSSION OCH VIDAREUTVECKLING
Vår intention var från början att ta fram en rumslig gestaltning som gav intrycket av att vara levande i någon form. Vi ville att människan skulle få olika reaktioner från artefakten genom att interagera med den. Organismen, som vi kommit att kalla den, ville vi skulle upplevas ha en egen personlighet som kom fram då människor interagerade/kommunicerade med den. Artefakten var tänkt att framstå som lite mystisk och spännande, med en förförisk och inbjudande utsida som skulle locka människan att gå in i den. När sedan människan befann sig inuti den skulle sensorer i golvet känna av hur man rörde sig och artefaktens beteende ändras därefter. Tanken var att människan kunde lära sig att kommunicera med artefakten genom att studera dess beteende och reaktioner. Artefakten kommunicerade med människan genom att visa olika känslor. Vi hade också tänkt att väggarna inuti artefakten skulle vara rörliga så att de kunde vända sig och visa en annan sida. De inre väggarna skulle också, genom att flytta sig, uppmana användaren att gå in i något av de inre rummen.

Inledningsvis var vi även inne på att experimentera med hur man kan kombinera dofter, audiell och visuell information med textila material. Detta för att förstärka organismens personlighet, uttryck och känslor. Vi funderade även på att använda oss av en rökmaskin för att förhöja mystiken kring artefakten. När en människa kom in i rummet där organismen var placerad skulle sensorer kunna känna av detta och artefakten kunde börja låta, sprida rök och lysas upp på olika ställen.

Eftersom vår prototyp kan sägas vara en form av konstnärlig installation tror vi att den passar bäst på ett museum eller liknande. Den kräver stora ytor, dels eftersom den är stor i sig, men även för att människan gärna skall se den på ett visst avstånd först. Vi tror även att den skulle göra sig bättre i en dunkel eller nästan mörk lokal, eftersom det då är möjligt att skapa större ljuseffekter. Då vi har haft ytterst begränsat med tid till att arbeta med det här projektet har vi tyvärr inte hunnit med att realisera allt som vi hade tänkt i vår prototyp. Som en direkt följd av detta har vår nuvarande prototyp fått begränsad funktionalitet och uttryck.

Vid en eventuell vidareutveckling av vår prototyp skulle det dock vara möjligt att lägga till vissa av de funktioner som nämns ovan. I vår nuvarande prototyp är fläktarna monterade i organismens "tak", vilket medför att luft kommer ovanifrån. I en vidareutveckling av prototypen skulle man kunna placera organismen på ett podie eller liknande så att fläktarna kan placeras under den istället. Då luften på detta sätt istället skulle komma underifrån organismen tror att vi skulle kunna få större effekt och organismen upplevas som mer levande.

tillbaka

OM OSS
Vi som ligger bakom detta projekt heter:

Anna Dahlberg
it2daan@ituniv.se

Anna Götesson
it2goan@ituniv.se

Sara Ogbonnaya
it2ogsa@ituniv.seTACK!
Industrigymnasiet
Lernia

tillbaka