INTERACTION DESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2005
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFORMATION.::.... .      ..:.
...:..project
...:..blog
...:..documentation
...:..economy
...:..exercises
...:..seminars
...:..personal essay
...:..inspiration poster
...:..groups
...:..examination
LITERATURE...:::...:.::..
SCHEDULE..::..... . ::  ....:
SIDER..::..... . ::  ....:PROJEKTET

Större delen av kursen är kretsar kring det projekt ni genomför.

The purpose of the project is:
 • To gain increased understanding for computer technology as design material
 • To gain practical and theoretical knowledge in software, hardware and various other materials cooperating in the design process of computational artefacts.
 • To gain practical knowledge in evaluation of prototypes
 • It is not a demand to develop completely unique projects
Ert projekt ska handla om datorsaker och/eller datormiljöer, dvs en sak eller plats eller liknande där exekverande programkod är en vital och central del av det ni skapar. Dock så räcker det inte med ren mjukvara utan projektet måste även innefatta hårdvara, elektronik, som den av gränssnittet. Med största sannolikhet kommer ni även att använda andra typer av mer traditionella material som t.ex. metall, trä, plast, glas, gummi, textilier, etc.

Projektidén ska ramas in av ett välmotiverat koncept bestående av ett tänkt användningsscenario, målgrupp, osv. Ni måste även redogöra för hur ni arbetat, var ni fått information och inspiration, och nämna och relatera till andra produkter/tekniker/forskningsprojekt eller liknande som ni känner till. Dessutom måste ni på något sätt genomföra en utvärdering av ert projekt. Det kan handla om en utvärdering av en teknisk prototyp ni tagit fram, vad gäller t.ex. teknisk funktion eller hur väl den uppfyller den användarupplevelse ni eftersträvar. Man kan även tänka sig utvärderingar av konceptet utan tekniska prototyper inblandade, t.ex. genom Wizard-of-Oz, fokusgrupper eller liknande. Vilken typ av utvärdering ni ska göra bestämmer ni i samråd med era handledare.

Delimitation
Discuss delimitations with your tutors - it can for instance be:


 • Design for a specific use situation or for a specific user group, maybe design for the kitchen or for the post man
 • Find inspiration in a booring situation and design to change it; this does not mean you should take away the human being and automate the act, but rather to find a new role for the user
 • Game and play - A game or a toy with a well defined user group
 • The invisible interface - something that is not perceived as computer based but has increased properties
Oral presentation 8th of November
Varje grupp ska redovisa 3 olika projektförslag, innehållande:
 • Bakgrund/problemområde
 • Hur ni tänkt angripa problemet
 • Relaterad forskning/produkter
 • Något om metod, hur kom ni på idén
Det är OK om ni redan bestämt er för en av dessa idéer, men ni ska ändå redovisa 2 till alternativa idéer om vad det kunde ha varit. Ni får gärna använda er av olika sätt att förmedla av ni är ute efter eller för att försätta resten av klassen i rätt stämning. T.ex. kan ni använda Powerpoint, men lika gärna video  eller inspelade ljud eller musik, eller att ni dramatiserar ett litet scenario. Ni får gärna ha med er saker som förstärker er presentation, som kanske doftar på något sätt eller märks bäst när det är mörkt eller tyst. Ni kan använda hela salen för er presentation om ni vill.
 


Content guide for the project proposal:

Vad, varför och hur.

Följande saker skall finnas med i er skriftliga projektbeskrivning:

 • Ett namn på projektet (titel)
 • Beskrivning av er idé eller koncept, motivera ert val samt ge en kort bakgrundsbeskrivning. Här kan ni t.ex. nämna relaterad forskning/projekt/idéer som ni känner till, tänkt användargrupp och ett kort användningsscenario.
 • Beskriv vad ni tänkt att bygga/göra och hur ni planerar att realisera er idé.
 • Är er idé beroende av någon speciell teknik beskriv i så fall detta i mer detalj. Detta gäller främst sådant som är svårt att få tag i, dyrt, krångligt eller på annat sätt en aningen osäkert.
 • Ge förslag på kriterier som passar för att avgöra hur väl ni lyckats med ert projekt.
 • En tidsplan för när ni tänker genomföra de olika delarna i ert projekt. Ange viktiga milstolpar, när de olika momenten skall vara genomförda, tex. användarstudie, teknikutveckling, utvärdering, dokumentation etc. Ta gärna med också hur ni tänker dela upp arbetet inom gruppen.
Här finns tidigare projektförslag från år 2001, 2002 respektive 2003.

Här finns de slutliga projektrapporterna från år tidigare Śr.