Datavetenskap, Data- och informationsteknik,
            Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Projektrapport

Interaktionsdesign - projekt TDA500

Allmänt

Utöver utställningarna skall varje projekt redovisas skriftligt i en projektrapport som har formen av en hemsida. Projektrapporten skall beskriva projektets planering och genomförande och innehålla referenser till relevanta metoder, teorier och tidigare arbete samt kritisk diskussion kring hur projektet har genomförts.

Projektrapporten skall innehålla ett abstrakt på både svenska och engelska. Resten av rapporten kan skrivas valfritt på svenska eller engelska. Välskriven svenska är bättre än dålig engelska. Välskriven engelska är lika bra som välskriven svenska.

Form

Det är möjligt att utforma rapporten på två sätt
  1. Allt innehåll placeras direkt åtkomligt på ett antal websidor.
  2. Rapporten delas upp i en webdel och en skriftlig rapport på pdf-format. Den skriftliga rapporten skall gå att hämta från hemsidan.

Förslag på innehåll

Nedan följer ett möjligt förslag på upplägg för projektrapporten. I princip innehåller den de delar en traditionell pappersrapport skulle kunna ha. Då mediet inte är papper utan en web-site ges möjlighet att ha med saker som annars inte skulle vara enkelt genomförbara, t ex rörliga bilder och ljud, länkar till relaterat arbete osv.

Observera att detta bara är ett förslag inte en mall att följa strikt. Projektets innehåll påverkar naturligtvis vad som är relevant att ta upp och är överordnat schabloner för hur en rapport kan vara uppbyggd.

1. Introduktion

Här sätter man kontexten för vad rapporten handlar om. Börja hellre med en meningen av typen "I dagens samhälle kryper datorteknologin allt nämare in på skinnet på oss människor" än "Denna rapport handlar om ett projektarbete på IT-universitet."

2. Bakgrund

Utveckling av inledningen.

3. Konceptbeskrivning

Behandlar de övergipande tankarna och det framtagna konceptet.

4. Genomförande

Hur arbetet genomfördes.

5. Resultat

Vad det blev för någonting.

6. Utvärdering

Eventuella utvärderingar som gjorts.

7. Relaterat arbete

Relaterat arbete bör alltid tas upp i denna typ av rapporter. Att behandla relaterat arbete innefattar inte bara att räkna upp saker andra gjort utan även att förhålla sig till dem, diskutera hur de knyter an till det egna arbetet etc.

8. Diskussion

Kritisk granskning av projektet. Vad blev bra, vad blev inte bra, vad kan man göra i framtiden etc,
förhållande mellan koncept och realisering osv.

Appendix A

Teknisk dokumentation
Den tekniska dokumentationen skall i princip vara tillräckligt omfattande för att någon annan skall kunna rekonstruera det som gjorts i projektet. Innefattar t ex beskrivning av kod och tekniska lösningar.

Appendix B

Något om projektgruppen och dess medlemmar.

Exempel

Nedan finns länkar till några tidigare projekt vars dokumentation kan tjäna som goda exempel:

Betygsgrunder

Projekten betygssätts huvudsakligen utifrån följande kriterier:

Inlämning

Inlämning av projektrapporten sker genom att en elektronisk kopia av den överlämnas till Olof Torgersson senast 18/5.

Exempel på inlämningsformer är CD och nerladdningsbart filarkiv. Eventuellt kommer möjlighet att ladda upp dokumentation till någon server att erbjudas. Observera att det är den slutgiltiga versionen som lämnas in. Möjligheter till kompletteringar eller ändringar ges inte.

Kurshemsida


Senast ändrad: 2005-04-14