Datavetenskap, Data- och informationsteknik,
            Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs Universitet

Interaktionsdesign - projekt TDA500


Senaste nytt

Här publiceras viktiga nyheter angående kursen. Det är lämpligt att titta efter nyheter regelbundet under kursens gång.


Kursinformation

Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för central gestaltningsproblematik inom interaktionsdesignområdet genom träning i praktiskt designarbete.

Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign.

Projektkursen organiseras som ett terminslångt projekt på halvfart. Projektarbetet utförs i grupp i  med tillgång till handledning och kan resultera i såväl prototyper som i rent koncepuell design. Innan projektarbetet påbörjas ska ett projektförslag inlämnas och godkännas av kursledningen. Kursen förutsätter förmåga till - och intresse för - självständigt arbete.

Kursansvarig

Olof Torgersson tel: 772 54 06 mail: oloft[]cs.chalmers.se

Övriga lärare

Peter Ljungstrand teknisk handledning, utställning
peterlj[]cs.chalmers.se
Eva Eriksson
kursassistent, projekthandledare
eva.eriksson[]cs.chalmers.se
Staffan Björk
projekthandledare
staffanb[]cs.chalmers.se
Morten Fjeld
projekthandledare
fjeld[]cs.chalmers.se
Fredrik Kronhamn
teknikhandledning
di1krfr[]chl.chalmers.se
Daniel Eriksson
teknikhandledning
daniel.eriksson[]tii.se

Dessutom medverkar ytterligare ett antal personer med seminarier o dyl.

Kurslitteratur

Undervisning

Kursen består av fyra delar.

Examination

För godkänt på kursen krävs Betygsskala: U,3,4,5 för Chalmers, U, G, VG för GU.

Schema

Preliminärt program

Kursen inleds med ett antal seminarier kring olika ämnen relaterade till interaktionsdesign.
Övriga veckor hålls ett seminarium varje tisdag kl 10-12. Mer detaljer kring dessa kommer senare.
Samtliga tillfällen von Neumann.

Vecka
Måndag
Tisdag
Fredag
3 17-21/1
10.00-11.45 Introduktion

Allmänt
Utställning
10-15 Att se genom exempel - en övning i att arbeta med motexempel, Lars Hallnäs
9.00-9.30 Modestudenter från textilhögskolan i Borås presenterar sig

9.30-12.30 Rörelsedesign, Johan Sandsjö

Introduktion att läsa i förväg
4
24-28/1

9:00-11:30 Rörelsedesign, Johan Sandsjö
11:30-12:00 Blåljus/Public Safety, Urban Nulden och Johan Lundin, Viktoriainstitutet
12:00-12:30 Rörelsedesign, Johan Sandsjö
9-12 Interaktion med ljud och musik, Lalya Gaye

13-16 Artikelseminarium 1


5
31/1-4/2

10-sent The Missing Link- Designing for Dependency, Eva Eriksson,
Andreas Lykke-Olesen, David Cuartielles samt 14 studenter från K3, Malmö Högskola
9-sent Missing Link, Eva Eriksson
Andreas Lykke-Olesen, David Cuartielles samt 14 studenter från K3, Malmö Högskola
13-16 Processing, Peter Ljungstrand


6
7-11/2
9-12 Interaktion med ljud och musik, Lalya Gaye


9-11 Artikelseminarium 2

13-16 Övning i Processing, Peter Ljungstrand, Grupp a
9-12 Artikelseminarium 3

13-16 Övning i Processing, Peter Ljungstrand, Grupp b
7
14-18/2
9-17 AR Workshop, Anders  Henrysson, Morten Fjeld
9-17 AR Workshop, Anders Henrysson, Morten Fjeld
Senaste dag för godkännande av projektförslag
8
21-25/2

9-12 Artikelseminarium 4 9-12 Artikelseminarium 5
9
28/2-4/3
9-12 Bokseminarium 1
10-12 Spotfire, Johanna Altenstedt & Anna Lundberg

10
7-11/3

9-16 Konceptutställning 9-12.30  Bokseminarium 2
11
14-18/3

9-10 Att göra exjobb, Staffan Björk (frivilligt)

12
21-25/3
Påsklov
13
28/3-1/4
Projektarbete, omtentavecka
14
4-8/4

10-12 Innovaform, Marie Mattson

15
11-15/416
18-22/4
Utställningsförberedelser
17
25-29/4
Utställning
18
2-6/5

10-11 Användbarhet utifrån ett genusperspektiv, Charlotte Axelsson
11-12 Utvärdering av utställning

13-15 Utvärdering av utställning

19
9-13/5

10-12 Smart Textiles, Lena Berglin och Linda Worbin
9-11 Designteori, Johan Redström
20
16-20/5


Onsdag: sista dag för inlämning av projektrapport
9-12 Programutvärdering


21
23-27/5
Tentavecka
Sista dag för inlämning av personlig uppsats 30/5

Projekt

Huvuddelen av kursen består av att i grupp utföra ett större projektarbete inom interaktionsdesignsområdet. Projektet bör resultera i ett IT-system eller en IT-artefakt av något slag. Ett krav är att resultatet av projektet  ska kunna ställas ut på ett sätt som gör det tillgängligt och begripligt för allmänheten.

Möjliga projekt

Ett antal olika förslag till projektområden kommer att presenteras av i samband med kursstart. Egna förslag inom andra områden uppmuntras. Såväl traditionella desktop-baserade IT-system som IT-artefakter inspirerade av ubiquitous computing uppmuntras. Även projekt med inriktning mot t ex informative art eller liknande är välkomna. Så länge som kursplanens ord om "samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel" uppfylls är fältet fritt.

Innan ett projekt påbörjas skall det godkännas av kursansvarig.

Gruppindelning

Grupper kan bildas i första hand av studenterna själva. Varje grupp bör bestå av 4-5 personer. Vid behov kan kursledningen sätta samman eller korrigera grupper.

Projektutkast och projektbeskrivning

I startskedet skall ett projektutkast och en projektbeskrivning lämnas in till kursansvarig. Syftet är att kursledningen tidigt skall kunna få en uppfattningen om projektens lämplighet och genomförbarhet.

Projektutkast

Projektutkastet lämnas till kursanvsarig så fort en grupp formerat sig och skapat en tanke om vad den vill göra. Projektutkastet skall mycket kortfattat beskriva vad projektet går ut på samt lista gruppens medlemmar och deras kompetensområden.

Projektbeskrivning

Senast 18/2 skall en mer fullständig projektbeskrivning lämnas in för godkännande. Denna bör omfatta ca 1 sida text och innehålla

Handledning

Varje grupp får en egen handledare med huvudansvar för gruppens arbete. Tid för handledning bestäms i samråd mellan projektgruppen och handledaren. Dessutom finns tillgång till speciell teknikhandledning.

Utställning

Projekten redovisas vid en sluten konceptutställning 8 mars samt vid en offentlig utställning 24-29 april. Vid det första tillfället redovisas koncept och planer för vidare arbete.  Den offentliga utställningen kommer att vara en del av vetenskapsfestivalen 2005, och kommer med stor sannolikhet att vara på Göteborgs Stadsmuseum. Utställningen ska byggas upp på plats under lördag den 23 april. Officiell invigning för inbjudna gäster samt pressvisning är på söndag 24 april. Utställningen är öppen för allmänheten mellan 25-29 april. På förmiddagen på varborgsmässoafton, 30 april, river vi utställningen. Närmare detaljer för tid och plats meddelas så snart de är klara.

Budget

Varje grupp har en budget om 1500kr för kostnader i samband med utförande av projektet. Omkostanderna ska redovisas med kvitto etc.

Redovisning

Utöver utställningarna skall varje projekt redovisas skriftligt i form av en hemsida.  Projektrapporten skall beskriva projektets planering och genomförande och innehålla referenser till relevanta metoder, teorier och tidigare arbete samt kritisk diskussion kring hur projektet har genomförts.

Mer information

Viktiga datumPersonlig uppsats

I kursen ingår också att skriva en personlig uppsats kring frågor med anknytning till kursinnehållet. Uppsatsen skall vara klar senast 27/5.

Mer information om personlig uppsatsKursutvärdering

Alla kurser på Chalmers och IT-universitet ska utvärderas. Kursutvärderare och protokoll redovisas på kurshemsidan.

Elevrepresentanter

Kontakta elevrepresentanterna för att ge synpunkter på kursen.

Mötesanteckningar


Övrigt


Senast ändrad: 2005-05-17