INTERACTION DESIGN : METHODS [idm] 2005
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..project 1
...:..project 2
...:..to discuss
...:..hemtenta
LITERATURE...:::...:.::..
SCHEDULE..::..... . ::  ....:
...:..schedule IDM + UCPROJEKT 2

. ...... .: .. :. ..:. .................::....::::...:..:..................:.:..::::::..::.:.:::..:..:
INLÄMNINGAR Designförslag och process- och metodreflektioner.... ... .: .. :. ..:. .................::....::::...:..:..................:.:..:

I det andra projektet ska ni själva utforma er designprocess och välja metoder för en interaktionsdesignuppgift som är utformad utifrån hur en sådan kan se ut i näringslivet.


U P P G I F T

Det finns två uppgifter som lottas ut till grupperna:
MENYSYSTEMETS NAVIGATION OCH STRUKTUR [pdf]
PERSONALISERING [pdf]

Metod och process
Ni ska utföra minst 4 metoder för att komma fram till ert slutgiltiga designförslag (kan vara egna ni utvecklat utifrån inspiration från andra).
+ För varje metod ska ni ange i vilken fas ni tillämpar den, om det är i divergens- transformations- eller konvergensfasen, se Jones.
+ För en designprocessdagbok i gruppen (på valfritt sätt). Skriv bl a ner för varje metod vilken indata ni planerar att ta med in i metoden och vilken typ av resultat ni förväntar er att få ut. När ni har genomfört en metod skriv ner vilken den verkliga indatan och resultatet var, utifrån vad ni är medvetna om då. Detta för att ni lättare ska kunna dra slutsatser sedan.
+ Lås inte tanken vid att ni utför en serie av metoder, skriv även ner vad ni gör "där emellan". Detta för att få en mer verklig bild av er designprocess.
+ Begränsas ni i er process av något så fundera över varför, kan ni bryta upp det som begränsar er?

. ...... .: .. :. ..:. .................::....::::...:..:..................:.:..::::::..::.:.:::..:..:

I N L Ä M N I N G A R / L E V E R A B L E R

INTERAKTIV SKISS och WEBB - Er designlösning ska visualiseras med en interaktiv skiss. Ni väljer själva vilken teknik ni vill använda (t ex om ni vill använda html/flash/director/java/powerpoint). Krav är att den ska kunna lämnas in elektroniskt i ett välkänt format. Den interaktiva skissen behöver inte vara en färdig prototyp, det är ju en skiss, men den ska förmedla er designlösning och visa tänkt interaktion. (Dvs. grafik t ex behöver inte vara som ni vill ha det i slutändan, men om viss grafik är viktig ska det såklart nämnas i er presentation.)

Torsdagen den 24 november (senast 24.00) ska ni lämna in en webbpresentation (med bara interna relativa länkar) där er designlösning presenteras och där den interaktiva skissen ingår. Tänk på er webb som ett skal för er interaktiva skiss där ni har möjlighet att kommentera, förklara och motivera er designlösning. Ni lämnar in genom att zippa era webbfiler och interaktiva skiss och lägger upp den zippade filen någonstans. Skicka sedan en länk till vart den ligger till Hanna. (Eller om den inte är så stor kan ni skicka den som en bifogad fil.) Skriv idm som subject för mailet. Er webbpresentation kommer att läggas upp här på webben.

Obs! Måndagen den 21 november (senast 24.00) ska en första version av er interaktiva skiss in (behöver då inte vara helt klar, men till 90% ungefär)


REDOVISNING - Torsdagen den 24 november sker redovisningar i halvklass. Ni ska förutom att presentera ert designförslag genom er interaktiva skiss även kommentera er designprocess. Vid redovisningstillfället ska ni även ha med er er designprocessdagbok.


PROCESS- och METODREFLEKTION - Fredagen den 2 december ska gruppens process- och metodreflektion lämnas in (textfil, tex som pdf eller doc). Skicka med mail till Hanna. Fokusera på att inte återberätta utan på att framföra slutsatser och analyser av ert metodiska arbete. Försök fundera över varför det som gick bra gick bra, och det som inte gick bra inte gick bra. Och t ex på hur ni skulle vilja jobba nästa gång, eller om ni skulle kunna göra om projektet. Såvida ni inte har konstruerat en metod själva kan ni utgå ifrån att era läsare känner till den. Ta istället upp modifieringar och varför ni gjorde dem, vad de ledde till osv. Er reflektion kommer läggas upp här på webben.

Referera där det är lämpligt enligt Harvardsystemet såsom QUTs bibliotek beskriver det: http://www.library.qut.edu.au/subjectpath/Harvard.jsp


. ...... .: .. :. ..:. .................::....::::...:..:..................:.:..::::::..::.:.:::..:..:

Angående metoder
Ni kommer att aktivt behöva leta efter information om metoder i detta projekt. Ni har bl a IDEO-korten, Jones bok, Löwgren och Stoltermans bok och artiklar på kurswebben men detta behöver kompletteras med sökning på nätet eller på bibliotek. I vissa fall finns det inte litteratur om specifika metoder (några av IDEO-korten lider av detta) men detta kan lösas genom att ni utvecklar dem för just er designsituation. Metodförslag

Betygsättning
Designlösning 0-5p.
Interaktiv skiss 0-5p.
Metodgenomförandet 0-7p.
Reflektioner/lärdomar av ert metodiska genomförande 0-9p.
Reflektioner kring hur metodik och designresultatet ev. hänger ihop 0-6p.

(Att det sista är värt 6 p. betyder inte att ca 20% av process- och metodreflektionen behöver ta upp detta, för det kan vara svårt, men att det lilla ni kan säga om bra värderas rätt högt.)

Totalt: 32p. för G minst 14p.

Reflektion
Tänk på att ert projekt till stor del bedöms utifrån reflektioner över ert designarbete, visa på en medvetenhet om hur och varför ni arbetat på det sätt ni har arbetat, och dra slutsatser om ert arbete. Ta ställning och sätt ner foten.