INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:


PERSONLIG UPPSATS

Deadline för utkast till personlig uppsats är måndag 6 december kl 24:00.

Ladda upp utkastet till uppsatsen så här:

 • Gå till http://outrun.idc.cs.chalmers.se/tiki/
 • Skapa ett nytt användarkonto genom att klicka på 'register' långt upp till höger
 • Ditt användarnamn ska bestå av en till synes slumpmässig kombination av 3 bokstäver och 3 siffror, t.ex. h4s3i6 eller abc123. Lösenord väljer du givetvis själv. Fyll inte i fältet med e-mail, eftersom uppsats och review ska skickas anonymt.
 • Logga in. Klicka på 'Forums' och därefter på 'Ubicomp uppsats (utkast)'.
 • Skapa ett nytt inlägg genom att klicka på 'new topic'.
 • Fyll i rubriken på uppsatsen eller ämnet du skriver om i fältet 'Title'.
 • I 'Comments' kan du klistra in ditt abstract om du har något, annars kan du skriva några få meningar om vad din text handlar om.
 • Klicka på 'Attach file' och ange den fil som innehåller din text, antingen i PDF eller MS Word format.
 • Klicka på 'post', vänta några sekunder och allt är klart.

Instruktioner för peer review

Deadline för peer review är fredag 10 december kl 24:00. Syftet med peer review är att läsa och granska andras uppsatser, träna på att ge (och få) konstruktiv skriftlig kritik. Vi utgår från ordningen som uppsatserna ligger i på Tiki-forumet, som baseras på när de skickats in. Du ska läsa igenom de tre (3) uppsatser som finns "under" ditt eget inlägg, dvs de tre uppsatser som skickats in närmast för dig. För de personer som skickat in uppsatser först, och som alltså hamnar längst ner på listan, så börjar vi räkna om från början på listan. Om du t.ex. had användarid p9m4s3 (näst längst ner, plats 45 på forumet), ska du läsa och ge feedback på uppsatserna från användarid a1s2d3 (plats 46), tre333 (plats 1) och sel131 (plats 2).

Du ska skriva din review med enbart text och klistra in den som ett svar på forumet (Post new reply). Använd nedanstående punkter som en mall för hur du ska skriva din kritik. Sammanfattningen ska bestå av ca 5-10 meningar, för övriga punkter punkter räcker det oftast med 1-5 meningar. Om du behöver mer utrymme för att få fram det du vill säga så gör det. Tänk på att vara saklig och konstruktiv i din kritik. Tycker du att det finns brister i texten så förklara och motivera varför samt kom med förslag på hur det skulle kunna bli bättre.

 • Sammanfatta uppsatsen och dess viktigaste poäng(er), som du uppfattat den, med ca 5-10 meningar.
 • Bedöm din egen kunskap inom området uppsatsen behandlar, dvs hur trovärdig är du själv att uttala dig inom detta område
 • Hur relevant är ämnet som diskuteras i förhållande till kursens innehåll, som du uppfattar det?
 • Vad tyckte du var bra eller intressant? Vad skulle kunna bli ännu bättre om det utvecklades lite mer?
 • Är det någon del av uppsatsen du tycker är överflödig eller som saknas? Förklara och motivera din ståndpunkt.
 • Är argumentationen saklig och tydlig? Framgår det tydligt vad som är författarens egna åsikter och vad som bygger på andra källor? Är budskapet trovärdigt och tillförlitligt?
 • Ge förslag på saker författaren kanske borde kolla upp och relatera sin text till, t.ex. artiklar, böcker, produkter, tjänster, företag, webbsidor, etc.
 • Är dispositionen bra? Är texten lättläst och tydlig? Om inte, hur skulle den kunna förbättras? Kan budskapet bli tydligare genom (ökat/ändrat) användande av bilder/figurer/tabeller?
 • Övriga kommentarer och synpunkter

Här kan ni läsa mer om hur peer review kan gå till i större sammanhang, i det här fallet på den vetenskapliga konferensen CHI (Computer-Human Interaction):
http://www.cs.ubc.ca/~joanna/courses/CS544/Fall2003/CHI03_Reviewing_Guide.htmlVad går uppgiften ut på?
Syftet med den här uppgiften är att ni ska komma igång med med skriv- och reflektionsprocessen, samt få träning i att ge (och få) skriftlig konstruktiv kritik.

Del 1, utkastet till uppsatsen:
Tills på måndag 6 dec ska ni skriva ett kort utkast till en uppsats, på mellan 1000 och 1500 ord, exklusive eventuella referenser. Bilder, illustrationer, tabeller etc. uppmuntras om de bidrar till innehållet och att ni får fram era idéer bättre men textlängden ska vara densamma. I texten ska ni ta upp och diskutera någon eller några idéer med relevans för kursens innehåll, alltså ubiquitous computing. Om ni vill så får ni gärna anknyta till det projekt som ni håller på med, men det är inget krav. Det ni tar upp och diskuterar kan vara en relativt abstrakt idé som t.ex. privacyproblematiken, men det kan även om mer konkreta saker, som kanske hur man kan implementera context-awareness i någon speciell sitation. Dock måste ni ta upp användningsaspekter av tekniken, och gärna vidare konsekvenser av detta (för t.ex. individen, familjen, samhället, osv), och inte enbart diskutera rent tekniska frågeställningar, även om detta gärna kan finnas med som en del. Ni får gärna fördjupa er i någon aspekt av ubicomp som är relevant för det projekt ni arbetar med, och på så sätt direkt få nytta av detta arbete till projektet. Det är dock inget krav. Det är en fördel om ni kan relatera det ni skriver till tidigare publicerad forskning och/eller produkter och tjänster som finns på marknaden, eller kanske trender av olika slag som ni känner till. En referenslista i slutet av texten bör finnas med för att visa var ni hämtat inspiration ifrån men också för att ge mer tyngd åt era argument. Det ska tydligt framgå i texten vad som är era egna tankar och vilka idéer/argument ni hämtat från någon annan. Det finns dock inte något absolut krav på att ha några referenser alls i denna text. Har ni egna funderingar som ni vill utveckla inom detta området och inte har lyckats hitta någon annan forskning som behandlar liknande idéer så är det fritt att skriva på ändå. Det är dock viktigt att ni argumenterar väl för era tankar, och gärna är självkritiska, och behandlar både för- och nackdelar med det ni beskriver.

Del 2, peer reviews:
Efter inlämningen 6 dec (som sker anonymt, se ovan för instuktioner) kommer ni att bli tilldelade tre texter som skrivits av någon annan i klassen. Ni ska läsa igenom dessa och skriva ett svar till respektive författare. Svaret bör vara på ca 200-400 ord, och ska innehålla konstruktiv kritik. Försök att hitta både svagheter och styrkor i texten och argumentationen. Ge konkreta förslag på hur man kan göra för att texten ska bli bättre. Det kan t.ex. handla om att förändra dispositionen i texten, eller att en idé behöver förtydligas, i antingen text eller bild. Det kan likaväl handla om att ni känner till något (en produkt/artikel/etc.) som är relevant för innehållet och som författaren borde förhålla sig till, eller att det skulle stärka argumentationen om denna referens var med. Givetvis bör ni även påpeka sakfel om sådana hittas. Det är viktigt att komma ihåg att det ska vara konstruktiv kritik, det handlar inte om att bara hitta problem och peka på dem, utan främst om att komma med förslag på hur texten kan bli bättre. Deadline för inlämningar av dessa s.k. peer reviews är fredag 10 dec. Som kuriosa kan jag nämna att denna typ av förfarande är standard i alla former av vetenskapliga sammanhang, då forskare inom olika ämnen publicerar sig på vetenskapliga konferenser och i tidskrifter. Ni får prova på detta, men i en "light-version", eftersom det är ganska korta texter.


Även om det jag skrev här ovan kanske låter svårt och krångligt, så vill jag inte att det ska vara allt för svårt. Jag vill poängtera att det handlar om ett kort utkast till en uppsats, inte en färdig uppsats. Det är helt OK att inte ha koll på precis allting, och inte ha perfekt argumentation för allt. Vissa idéer kanske ni bara kan motivera löst och vagt, men ni har ändå en känska för att det är något viktigt och relevant. Skriv gärna sådana saker också! Ni får gärna kritisera delar av eller hela ubicomp-området om ni vill också, ni behöver absolut inte hålla med om allt som jag säger eller om sånt ni läser. Försök dock att motivera varför ni tycker som ni gör. Jag räknar med att det ska ta upp till ett par timmar att skriva denna text, inte flera dagars arbete (dock kanske det är bra att sprida ut skrivandet på fler dagar). Lägg inte allt för mycket arbete på detta nu! :)

Deadline för (slutlig) personlig uppsats är 13 januari 2005. Denna uppsats får gärna vara en vidareutveckling av det utkast ni lämnar in den 6 dec, men det är inget krav. Om ni kommer på en mycket bättre idé mot slutet av kursen så får ni välja den istället. Den slutliga uppsatsen skall dock på något sätt knyta an till det projekt ni arbetat med, även om själva projektet inte behöver vara huvudtema för uppsatsen. Det är även krav på att ni ska ha med referenser till minst 5 vetenskapliga arbeten (artiklar, böcker, etc.), varav minst 3 ska vara sådana artiklar som tagits upp under kursen i seminarier och liknande.


5yu7