INTERAKTIONSDESIGN : UBIQUITOUS COMPUTING 2004
ID|C |:| MDI / Interaktionsdesign
:.:..................................::::.........:....:......:.:::.:.......................:::....:::::::.::..:::::::::...::..INFO.::.... .      ..:.
...:..projekt
...:..övningar
...:..tech research
...:..seminarier
...:..utlägg av pengar
...:..uppsats
...:..examination
...:..grupper
...:..inspirationsposter
LITTERATUR...:::...:.::..
SCHEMA..::..... . ::  ....:PROJEKTET

Större delen av kursen är kretsar kring det projekt ni genomför.

Syftet med projektet är främst:
 • Att få ökad förståelse för datorteknik som designmaterial
 • Att få praktisk och teoretisk kunskap om hur hårdvara, mjukvara och andra material samverkar i designprocessen av datorsaker
 • Att få praktisk kunskap om utvärdering av prototyper
 • Inte ett krav att bygga helt unika projekt
Ert projekt ska handla om datorsaker och/eller datormiljöer, dvs en sak eller plats eller liknande där exekverande programkod är en vital och central del av det ni skapar. Dock så räcker det inte med ren mjukvara utan projektet måste även innefatta hårdvara, elektronik, som den av gränssnittet. Med största sannolikhet kommer ni även att använda andra typer av mer traditionella material som t.ex. metall, trä, plast, glas, gummi, textilier, etc.

Projektidén ska ramas in av ett välmotiverat koncept bestående av ett tänkt användningsscenario, målgrupp, osv. Ni måste även redogöra för hur ni arbetat, var ni fått information och inspiration, och nämna och relatera till andra produkter/tekniker/forskningsprojekt eller liknande som ni känner till. Dessutom måste ni på något sätt genomföra en utvärdering av ert projekt. Det kan handla om en utvärdering av en teknisk prototyp ni tagit fram, vad gäller t.ex. teknisk funktion eller hur väl den uppfyller den användarupplevelse ni eftersträvar. Man kan även tänka sig utvärderingar av konceptet utan tekniska prototyper inblandade, t.ex. genom Wizard-of-Oz, fokusgrupper eller liknande. Vilken typ av utvärdering ni ska göra bestämmer ni i samråd med era handledare.

Avgränsning
Diskutera med handledare – kan vara t.ex.

 • Design för en specifik användarsituation eller användargrupp, kanske design för köket eller brevbärare
 • Spel och lek - Ett spel eller leksak, med en väldefinierad användargrupp
 • Det osynliga gränssnittet - en sak som inte direkt upplevs som datorbaserad men har förstärkta egenskaper
Muntlig redovisning den9 november
Varje grupp ska redovisa 3 olika projektförslag, innehållande:
 • Bakgrund/problemområde
 • Hur ni tänkt angripa problemet
 • Relaterad forskning/produkter
 • Något om metod, hur kom ni på idén
Det är OK om ni redan bestämt er för en av dessa idéer, men ni ska ändå redovisa 2 till alternativa idéer om vad det kunde ha varit. Ni får gärna använda er av olika sätt att förmedla av ni är ute efter eller för att försätta resten av klassen i rätt stämning. T.ex. kan ni använda Powerpoint, men lika gärna video  eller inspelade ljud eller musik, eller att ni dramatiserar ett litet scenario. Ni får gärna ha med er saker som förstärker er presentation, som kanske doftar på något sätt eller märks bäst när det är mörkt eller tyst. Ni kan använda hela salen för er presentation om ni vill.
 


Riktlinjer för skriftligt projektförslag för UbiComp-kursen

Vad, varför och hur.

Följande saker skall finnas med i er skriftliga projektbeskrivning:

 • Ett namn på projektet (titel)
 • Beskrivning av er idé eller koncept, motivera ert val samt ge en kort bakgrundsbeskrivning. Här kan ni t.ex. nämna relaterad forskning/projekt/idéer som ni känner till, tänkt användargrupp och ett kort användningsscenario.
 • Beskriv vad ni tänkt att bygga/göra och hur ni planerar att realisera er idé.
 • Är er idé beroende av någon speciell teknik beskriv i så fall detta i mer detalj. Detta gäller främst sådant som är svårt att få tag i, dyrt, krångligt eller på annat sätt en aningen osäkert.
 • Ge förslag på kriterier som passar för att avgöra hur väl ni lyckats med ert projekt.
 • En tidsplan för när ni tänker genomföra de olika delarna i ert projekt. Ange viktiga milstolpar, när de olika momenten skall vara genomförda, tex. användarstudie, teknikutveckling, utvärdering, dokumentation etc. Ta gärna med också hur ni tänker dela upp arbetet inom gruppen.
Här finns tidigare projektförslag från år 2001, 2002 respektive 2003.

Här finns de slutliga projektrapporterna från år 2001 , 2002 respektive 2003.