MDI/Interaktionsdesign
Interaktionsdesign - Ubiquitous Computing

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Kursinformation
 
Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för centrala frågeställningar inom interaktionsdesign för ubiquitous computing och datorteknik som designmaterial. Kursen ger teoretisk och praktisk kunskap om prototyputveckling och utvärdering av prototyper, samt hur hårdvara, mjukvara och andra material samverkar i designen av datorsaker. Interaktionsdesign handlar om utformningen av samspelet mellan människor och föremål i vilka informationsteknologi är en central beståndsdel. Allteftersom datorteknologin blir en allt viktigare del också av våra vardagsföremål och -miljöer, blir en helhetssyn på utformningen av interaktionen mellan brukare och teknologi central. Detta gör interaktionsdesign som område allt mer betydelsefullt inom systemutveckling, industri- och produktdesign. Vi kan betrakta datorteknik som ett nytt designmaterial som, precis som andra nya material tidigare, ger oss nya möjligheter att utforma föremål och miljöer; datorer ”överallt” (ubiquitous computing) i vår omgivning delvis osynliga för oss som användare. Kursen ger en översikt över ubiquitous computing med fokus på egenskaper hos, och möjligheter med, datorteknik som designmaterial, samspelet mellan datorteknik och andra designmaterial, användning av sensorer och elektronik för design av gränssnitt som inte bygger på skärm, tangentbord, etc. Kursen är uppbyggd kring ett längre projekt inom området med ett par inledande kortare övningar. Praktiskt projektarbete i studiomiljö kompletteras med översiktsföreläsningar och workshops.

Kursansvar:
Peter Ljungstrand och Karl-Petter Åkesson

Upplägg:
Kursen består av tre delar:
(i) Föreläsningar
(ii) Övningar för att få praktisk erfarenhet
(iii) Projektarbete i grupp som resulterar i ett fungerande exempel på datorteknik som designmaterial.

Kurslitteratur:
Se separat sida.

Handledning under kursen:
Se separat sida.

Blog:
Här finns bloggen för Ubicomp-kursen! Använd den och lägg till dina egna bidrag! (Maila för att få konto)

Regler för inköp:

Här finns mer information om vad som gäller för inköp av saker.

Schema
Föreläsning sker i von Neumann i Patriciahuset och handledning och projektarbete i de studior MDI/ID har i samma hus.

Vecka Aktivitet
44 Ons 29/10 10.00-12.00: Föreläsning: Introduktion
Ons 29/10 13.00-15.00: Föreläsning: Forts. Introduktion
Fre 31/10 10.00-12.00
: Övning Praktisk Elektronik, Sal: von Neuman och Studiorna
Fre 31/10 13.00-15.00: Övning forts. Byggbeskrivning.
45 Mån 3/11 10.00-12.00: Övning Lego Mindstorms
Mån 3/11 13.00-15.00: Övning forts.
Ons 5/11 10.00-12.00: Föreläsning: Presentation av föregående års projekt
46 Mån 10/11 10.00-12.00: Övning BasicX
Mån 10/11 13.00-15.00: Övning forts.
Ons 12/11 10.00-13.00: Presentation av projektideer (3st)
Fre 14/11 Inlämning Projektbeskrivning - instruktion
(Absolut sista inlämning söndag 16/11 23:59)
47 Projektarbete i enskilda grupper. Handledningstillfällen enligt separat schema.
48 Artikelseminarium 1. Projektarbete i enskilda grupper. Handledningstillfällen enligt separat schema.
49 Artikelseminarium 2. Projektarbete i enskilda grupper. Handledningstillfällen enligt separat schema.
50 Projektarbete i enskilda grupper. Handledningstillfällen enligt separat schema.
51 Projektarbete i enskilda grupper. Handledningstillfällen enligt separat schema.
Ons 17/12 9.00-12.00: Slutredovisning av projekt
Fre 19/12 Inlämning projektuppsats - instruktioner
2 Eget arbete med egna uppsatsen.
3 Ons 14/1: Inlämning personlig uppsats

Examination:

Betygen är U, 3, 4, 5 / U, G och VG

För att bli godkänd på kursen krävs:
(i) aktiv närvaro vid föreläsningar och övningar.
(ii) godkänt betyg på muntliga projektredovisningar.
(iii) godkänt betyg på projekt uppsats.
(iv) godkänt betyg på personlig uppsats.

Det finns även mer detaljerad information om betygskriterier.

Alla inlämningar sker via portfolion.

Projektbeskrivning
Projektbeskrivningen skall innehålla:

 • Kortfattad beskrivning av problem och tänkt lösning
 • Förslag på metoder för design och utvärdering
 • Implementeringsplan
 • Arbetsplan

För mer utförlig beskrivning se följande sida.

Projektuppsats
Projekt uppsatsen skall inkludera följande:

 • Motivation av valt område/idee
 • Relaterat arbete
 • Använda metoder och resultat från dessa
 • Tekniskt genomförande
 • Teknisk dokumentation(kopplingsscheman och källkod)
 • Diskussion, reflektion
 • Referenser

För mer utförlig beskrivning se följande sida.

Personlig Uppsats
Syftet med den personliga uppsatsen är att ge ett underlag för personliga betyg samt ge utrymme för personliga reflektioner på projektet. Uppsatsen ska omfatta 3000 +-500 ord, bilder uppmuntras men räknas inte och ämnet ska muntligt godkännas av någon av föreläsarna. Uppsatsen skall beröra någon del av projektet och uppmuntras att ämnet behandlas ur synvinkel från tidigare studier. Det är inte meningen ni skall behöva läsa in er på ett helt nytt område. Delar ur den obligatoriska kurslitteraturen skall refereras i uppsatsen för godkänt betyg.

För mer utförlig beskrivning se följande sida.


©2003 id|c