MDI/Interaktionsdesign
Projektkurs: IT och textilier, 5p

 
 
program | kurser | studenter | projekt | lärare
 
 
 
 

Kursinformation

Projektansvar: Johan Redström och Peter Ljungstrand

Projektkursen omfattar 5p och går ut på att inom givna ramar göra ett självständigt designprojekt med inriktning mot IT och textil. Ramarna ges delvis av två forskningsprojekt, EMOTIONAL BROADBAND och TEXTILES AND COMPUTATIONAL TECHNOLOGY.
 

Seminarier/workshops

28/1, 10-11: Projektintroduktion
11-12.30: Process and Methods (tillsammans med
Epic Everyday) (Ramia Maze)

5/2, 13-15: Seminarium: textilier i interaktionsdesign I (Johan Redström)

12/2, 13-15: Seminarium: textilier i interaktionsdesign II (Peter Ljungstrand)

14/2: Gästföreläsning med Marie O'Mahoney, Textilhögskolan, Borås

26/2, 11-12.30: Prototyping (tillsammans med Epic Everyday) (Ramia Maze & Margot Jacobs). Eftermiddag: handledning.

28/2, kl. 13.30: Deadline designkoncept

5/3 Workshop tillsammans med magisterstudenterna på Textilhögskolan, Borås. (Helene Berglin & Johan Redström)

12/3, 10-12: Presentation av designkoncept

20/5, 10-?: Projektredovisning. Deadline för webpresentation.

 

Projektbeskrivning

Introduktion
Det finns idag ett stort antal IT-hjälpmedel för kommunikation, t.ex. telefon, mobiltelefon och e-post. Uttrycksfullheten hos dessa kommunikationshjälpmedel är dock begränsad eftersom de i egenskap av arbetsredskap har anpassats till att i huvudsak överföra talade eller skrivna meddelanden. I och med att IT också blir en del av den privata sfären, uppstår ett behov av att också kunna uttrycka andra aspekter av kommunikation mellan människor. Vi skulle kunna kalla detta för Emotional Broadband där "bandbredden" vi är intresserade av inte primärt avser mängden information som kan överföras, utan vad som kan kommuniceras och hur.

För att kunna ge tillgång till en större repertoar av möjligheter till kommunikation, främst vad det avser emotionella, sociala och estetiska värden, tänker vi oss att man måste gå ifrån gängse design av IT och istället titta på alternativa gränssnitt mellan människor och teknologi. I det här projektet ligger fokus på att använda textilier i kombination med datorteknik för att skapa nya interaktionsformer. Förutom att textilier är en etablerad del av vår tillvaro och vårt sätt att uttrycka vilka vi är, i form av kläder, möbler, leksaker m.m., har de också andra egenskaper av stort värde i sammanhanget: textila föremål ger, i jämförelse med IT, ofta en känsla av värme, lugn, mjukhet, trygghet, närhet, etc.

Forskningsarbetet bedrivs som en kombination av användarcentr erad utveckling och experimentell design. De två metoderna används som komplement till varandra: t.ex. använder vi experimentell design till att ta fram exempel som kan användas i dialogen med personer ur de tänkta målgrupperna, t.ex. för att "provocera" fram nya tankar kring hur man kan använda IT och textil i designen av kommunikationshjälpmedel; scenarion och synpunkter från användarsamverkan används för att vägleda utvecklingen av nya och specifika prototyper, osv. Vi tänker oss alltså en dialog mellan användarnas behov och önskningar, och sökandet efter nya möjligheter med material och teknik. Eftersom såväl behov som teknologi är relativt outvecklade, är det viktigt att vi bedriver ett sådant parallellt arbete. (I ett kortare projekt som det här är det ofta inte möjligt att arbeta med två paralella spår, så en fokusering på det ena eller det andra är att rekommendera.)

Projektuppgift:
Att utifrån antingen i) ett användningssammanhang (t.ex. en speciell grupp människor, situation, plats, etc.) eller ii) en viss kombination av IT och textil (t.ex. en ide om en viss interaktions- eller kommunikationsform) skapa, utveckla och beskriva:
- ett designkoncept for ett kommunikationshjälpmedel baserat på IT och textilier
- en prototyp som illustrerar designkonceptet

Tyngdpunkten i projektet ligger på självständigt arbete (antingen individuellt eller i grupp) med att utveckla ett designkoncept från ide till prototyp. Pga av begränsade resurser kommer handledningen kommer att vara mycket begränsad och i bestå i några översiktliga seminarier och workshops för att introducera centrala frågeställningar och material, samt ett antal seminarier under vilka projektdeltagarna själva presenterar sina koncept och prototyper.

Leverabler:
i) Ett designkoncept. Muntlig samt kortfattad skriftlig presentation av ett designkoncept. Bör innehålla svar på 'vad'som ska göras, 'varför' det är intressant, samt en skiss på 'hur' utvecklingsarbetet ska bedrivas (inkl. användning av olika material och tidsplan/upplägg). Deadline: 28/2.

ii) En prototyp. Kan göras på olika sätt och kommer att utvärderas utifrån vad som är dess primära syfte. är fokus för projektet en designa för en viss användningssituation/användargrupp är arbetet med prototyper för att kommunicera designideer med dessa central; är fokus experimentell design och att utforska IT och textilier som designmaterial ställs högre krav på en också i teknisk mening mer genomarbetat prototyp. Deadline/presenteras: 20/5.

iii) Webbpresentation av projektet. Att tänka på här att dokumentera projektet på ett sätt som gör att ni själva kan referera till det i framtiden också utanför utbildningen. Dokumentationen bör innehålla information om vad ni gjort, varför ni gjorde det, hur ni gjorde samt era reflektioner kring resultatet av designarbetet. Deadline/presenteras: 20/5
 

Examination
Projektet bedöms med betyg: U/3,4,5.

För betyget 3 på kursen krävs:
- aktiv närvaro på seminarier och workshops, inkl presentation av designkoncept och projektredovisning.
- ett godkänt designkoncept
- en icke-funktionell prototyp som kommunicerar de centrala ideerna rörande utformningen av kommunikationsredskapet.
- godkänd presentation av projektet på webbsida

För betyget 4 krävs förutom det som krävs för 3 också:
- en väl genomarbetad prototyp som tydligt illustrerar också hur gestaltningen i detalj är tänkt att vara
- en väl genomarbetad presentation av projektet på webbsida

För betyget 5 krävs, förutom det som krävs för 3 och 4, också:
- en mycket väl genomarbetad och funktionell prototyp
- en mycket väl genomarbetad presentation av projektet på webbsida med avseende på egna reflektioner, beskrivning av logiken/systematiken i de designval som gjorts.

 

 
©2003 id|c