Kursens syfte

Kursens syfte är att studenten ska lära sig skriva, testa och dokumentera enkla Java-program, men också utveckla sin förmåga att förstå, och därmed kunna modifiera, felsöka och utvidga givna program.

Kursinnehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp i imperativ och objektorienterad programmering, så som de realiseras i Java. Förutom de grundläggande språkkonstruktionerna och enkla riktlinjer för programutformning diskuteras och används ett antal klasser i Javas standardbibliotek. Syftet är därvid att visa på hur detta bibliotek ger möjlighet att skriva program, som bland annat

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

Färdighet och förmåga

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna

Lärandemål för överbetyg

I denna version finns inga särskilt formulerade mål för betygen 4 och 5 mer än att man ska kunna lösa problem som är svårare och/eller rör situationer som bara diskuterats litet i kursen, som till exempel att kunna